พด. รุก ดูแลเกษตรกรถึงพื้นที่

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พบกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ บ้านดงชัย ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง สมาชิก 51 ราย พื้นที่ 355 ไร่ ผลิตข้าวได้ 600 กก./ไร่ โดยมีกำนันเชิดชัย แสงสุข เป็นผู้จัดการแปลง เกษตรกรรวมตัวกันเพื่อต้องการลดต้นทุนการผลิต มีกำลังต่อรองราคา นำเครื่องจักรกลทางการเกษตรเข้าใช้ในพื้นที่ทดแทนแรงงาน และมุ่งเป็นกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพของชุมชน

หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้ามาให้ความรู้และพัฒนาการผลิตให้เหมาะสมและมีคุณภาพ กรมพัฒนาที่ดินให้คำแนะนำอัตราการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุน และส่งเสริมปรับปรุงดินจากเศษวัสดุในพื้นที่ ลดการเผาตอซัง ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี

จากนั้นเดินทางไปแปลงข้าวโพดในโครงการสานพลังประชารัฐฯ ของนายลอน ยอดแก้ว บ้านโป่งแยง ต.โป่งแยง อ.แม่ลาว ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดอยู่แล้ว สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมทั้งด้านดินและน้ำ มีผลผลิตดี เกษตรกรอยากให้ทางหน่วยงานแนะนำ ช่วยเหลือด้านการตลาดและการขนส่ง

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ฝากให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่แบบเชิงรุก ดูแลแนะนำเกษตรกรอย่างใกล้ชิด วิเคราะห์ดินในพื้นที่นำไปแปรผลให้เกษตรกรทราบถึงศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่ เพื่อการจัดการที่เหมาะสม รวมไปถึงกิจกรรมปรับปรุงบำรุงดิน และ การเพิ่มกิจกรรมจุลินทรีย์ในดินให้มากขึ้น

***********************************************