รมช.มนัญญา ลงใต้ส่งเสริมปลูกฟ้าทะลายโจร พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร จ.กระบี่

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) และตรวจเยี่ยมโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายขับเคลื่อนการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตยาฟ้าทะลายโจรเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ซึ่งพื้นที่จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และปัจจุบัน โรคไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่กระจาย ดังนั้นพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจึงเป็นทางเลือกในการบำบัด ควบคุม และรักษาโรคไวรัสโควิด-19 ได้ดี โดยในวันนี้ได้ส่งมอบฟ้าทะลายโจร ให้แก่สมาชิกสหกรณ์จำนวน 5 สหกรณ์ ได้แก่

1. สหกรณ์นูรุลอิสลามกระบี่ จำกัด (นู-รุน.อิส-สะ-ลาม)

2. สหกรณ์บารอกะฮอิสลาม จำกัด (บอ-รอ-ก๊ะ)

3. สหกรณ์อิสลามตันมียะฮ์ จำกัด (ตัส-มี-ยะ)

4. สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จำกัด (ซา-กอ-ฟะ)

5. สหกรณ์การเกษตรเมืองกระบี่ จำกัด

นางสาวมนัญญา กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ได้สนับสนุนต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร จำนวน 35,700 ต้น เพื่อจัดสรรให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางเจริญโมเดล จำกัด จำนวน 47 ราย ซึ่งพื้นที่ของสมาชิกได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) เหมาะแก่การเป็นพื้นที่ปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อให้สมาชิกในโครงการบางเจริญโมเดลได้ทำการปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อส่งให้กับตลาดประชารัฐต่อไป

สำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ มีพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ รวมพื้นที่ภูเขา มีถ้ำค้างคาว และถ้ำพระ มีภารกิจด้านการศึกษาวิจัย และบริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร และภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินโครงการพระราชดำริ เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการผลิตพืชแบบผสมผสาน และห้องปฏิบัติการการผลิตชีวภัณฑ์ โครงการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชน เกษตรกร ที่มีความสนใจด้านการวิจัยการผลิตพืชและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาดูงาน การผลิตยางพารา พืชสมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผลเมืองร้อน และพืชผักพื้นบ้านในท้องถิ่น

“กระทรวงเกษตรฯ ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้มีการปลูกฟ้าทะลายโจรในทุกพื้นที่เพื่อขายสร้างรายได้ และบริโภค แต่ยังส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชสมุนไพรชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะในภาคใต้มีกล้วยไม้ที่โดดเด่น เช่น กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี ดอกดาหลา เป็นต้น และมีการส่งออกไปต่างประเทศ ดังนั้นเราควรสนับสนุน ให้ความรู้แก่เกษตรกร รวมกลุ่มกันปลูกกล้วยไม้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยไม้ไทยตลอดจนสร้างความมั่นคงและเติบโตในอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้อีกด้วย” นางสาวมนัญญา กล่าว