ผู้ว่าฯ พิจิตร นั่งหัวโต๊ะประชุม ก.บ.จ. เร่งรัดโครงการแผนปี 2564/65 และพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนงานโครงการ ปี 2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ห้องปฏิบัติการจังหวัดพิจิตร POC ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิจิตร (ก.บ.จ.พิจิตร) ครั้งที่ 7/2564 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หอการค้าจังหวัดพิจิตร และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการตาม แผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณาทบทวนปรับปรุงรายละเอียดแผนงานโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณาและกันกองแผนงานโครงการของอนุกรรมการบูรณาการนโยบายภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ.ภาคเหนือ) และทีมบูรณาการกลาง 4 หน่วยงาน ได้แก่สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.)โดยเมื่อคราวประชุมพิจารณากันกองแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเมื่อวันที่ 9พฤศจิกายน 2564 คณะทำงานได้ให้ข้อเสนอแนะโครงการด้านการเกษตร

1. โครงการการพัฒนาการตลาดสู่ยุค ดิจิตอล ควรมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและมีการวัดผลด้านความคุ้มค่าผลลัพธ์ความสำเร็จของโครงการรายได้และประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

2. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ทบทวนปรับปรุงรายละเอียดโครงการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเนื่องจากโครงการมีกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน

จึงมีการปรับปรุงรายละเอียดแผนงานโครงการ ตามนโยบายของที่ประชุม ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ให้ข้อเสนอแนะเน้นย้ำการส่งเสริมเศรษฐกิจ ทางด้านเกษตรให้มี ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และให้เกษตรกรในพื้นที่พิจิตรได้ประโยชน์สูงสุด