📣 มทร. สุวรรณภูมิ มุ่งสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ จบมีงานรอ

💥 นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หรือ มทรส. ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการฯ ว่า การดำเนินงานของ มทรส. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน โดยมีระบบสหกิจศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งเน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา โดยปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานต่างๆ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เป็นเสมือนเจ้าหน้าที่หรือพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวขององค์กรนั้นๆ เป็นการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนจากการเรียนในห้องเรียน

💥 คณะกรรมการฯ มีมติให้มีการจัดอบรมหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พร้อมๆ กับพิจารณาจัดหลักสูตรการบูรณาการการสอนกับการทำงาน (WIL/CWIE) โดย มทรส.
จะจับคู่กับสถานประกอบการออกแบบหลักสูตรร่วมกัน เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ทันที เป็นการสร้างความสมดุลระหว่าง วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ให้กับนักศึกษา สามารถฝึกแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เบื้องต้นในปี 2565 กำหนดให้ทุกคณะของ มทรส. ได้พิจารณาหลักสูตรนี้อย่างน้อยคณะละ 1 หลักสูตร นอกเหนือจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ดำเนินการอยู่แล้ว

💥 ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มทรส. กล่าวว่า ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คาดว่าจะมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ จำนวน 648 คน แบ่งเป็น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 35 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 183 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 91 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 273 คน คณะศิลปศาสตร์ 66 คน ส่วนคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการฝึกปฏิบัติไปแล้วในภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 39 คน รวมกับคณะอื่นที่ฝึกปฏิบัติในภาคการศึกษาปีที่ 1 รวม 482 คน ใน 244 สถานประกอบการ โดยก่อนออกปฏิบัติ ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นเจ้าของสถานประกอบการมาให้ข้อแนะนำกับนักศึกษา นอกจากนั้น มทรส.ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยมีข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา รวมทั้งศิษย์เก่า อาทิ รายชื่อสถานประกอบการต่างๆ ตลอดจนตำแหน่งงานว่าง