รมช.กนกวรรณ ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปักหมุด Ranong Model ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาคนพิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2564 พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษาให้แก่หน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน. ณ กศน.ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ว่า จากผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ได้เห็นถึงความพยายามและความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา ประชาชน เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ตามความต้องการและความพร้อมของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้นำร่องการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ รูปแบบ Ranong Model เพื่อให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดระนองสามารถเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพด้วยการจัดการศึกษาที่พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษตามบริบท สภาพปัญหา ความต้องการของแต่ละบุคคล หน้าที่สำคัญของ กศน. คือ ออกแบบการจัดการศึกษาให้เหมาะสม เพื่อเติมเต็มให้ประชาชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความรู้ และสามารถพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายได้ในทุกมิติ

นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า กศน. มีนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีแนวคิดว่าจะดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการเหล่านี้ได้อย่างไร ซึ่ง Ranong Model จะเป็นส่วนสำคัญในการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ เป็นการนำ ICT สู่การบริหาร การจัดการเรียนการสอน เพื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็วขึ้น การปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับ   ผู้พิการไม่ได้ดำเนินการเฉพาะในจังหวัดระนองเท่านั้น แต่ได้เตรียมขยายผลต่อไปยังกลุ่มผู้พิการอีก 18 กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ โดยนำ Ranong Model เป็นต้นแบบสำคัญ เพื่อไปขยายผลการทำงานให้ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป