กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สัญจรผ่านไม่ได้ 11 สายทาง พร้อมอำนวยความสะดวกและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (15 พ.ย. 64 เวลา 12.00 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, นครปฐม และชุมพร รวม 30 สายทาง
สามารถสัญจรผ่านได้ 19 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 11 สายทาง แบ่งได้ดังนี้

– น้ำท่วมสูง 10 สายทาง

– ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 1 สายทาง

1. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)

2. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+400)

3. สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ – หนองเรือ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+150 ถึง 4+000)

4. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+250 ถึง 1+725)

5. สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ – หนองแก่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+050 ถึง 3+500)

6.สายทาง อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 (กม.ที่ 0+900) – บ้านดอนทอง อ.ลาดบัวหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+575 ถึง 6+550)

7.สายทาง อย.3049 แยก ทล.340 (กม.ที่ 55+900) – บ้านบางตาเถร อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 5+200 ถึง 8+530)

8.สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย – บางเลน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+100 ถึง 0+800)

9.สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อ.บางเลน จ.นครปฐม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+300)

10. สายทาง ชพ.2010 แยก ทล.41 (กม.ที่ 16+981)-บ้านคลองชุม อ.เมือง, สวี จ.ชุมพร น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 13+500 ถึง 17+500)

11. สายทาง ชพ.2032 แยก ทล.41 (กม.ที่ 33+650) – บ้านในแหลม อ.สวี จ.ชุมพร น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 1+250)

ทั้งนี้ ทช.ได้ติดตั้งป้ายเตือนประชาชน และเข้าดำเนินการซ่อมแซมความเสียหายในเบื้องต้นให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรผ่านได้ชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146