พส. อบรมบุคลากรหลักสูตร “ทักษะนำเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ”

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางนภา  เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร “ทักษะการนำเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ” ณ ห้อง balcony ชั้น 2 Bangkok Midtown Hotel กรุงเทพมหานคร

นางนภา กล่าวว่า สังคมโลกปัจจุบันภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่คนส่วนมาก กว่า 50 ประเทศทั่วโลกใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร สำหรับประเทศไทยภาษาอังกฤษไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะคนที่ทำงานกับชาวต่างชาติ หรือ การติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเท่านั้น หากแต่ภาษาอังกฤษจะมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการเปิดเสรีอาเซียนตั้งแต่ปี 2558 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีการติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมากยิ่งขึ้น ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษากลางของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นภาษาที่ใช้ในเอกสาร สนธิสัญญาต่าง ๆ และที่สำคัญในปี 2562 ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปิดบ้านต้อนรับผู้นำจากนานาประเทศ รวมถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้ภาษอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพทั้งด้านการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่ด้านการต่างประเทศตามมาตรฐานสากล  เพื่อรองรับภารกิจด้านอาเซียน จึงจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “ทักษะการนำเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ”(English Presentation Skill Course) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้รับความรู้และทักษะการนำเสนองานด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกด้านการพูดของบุคลากร ซึ่งสถาบัน Text–And-Talk ได้นำวิธีการสอนที่เข้าใจง่าย มาถ่ายทอดให้แก่บุคลากรของกรมฯ ในประเด็นเรื่อง พิธีการทูต ทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับการสนทนา เจรจาต่อรอง การเข้าใจคำศัพท์เฉพาะ ทักษะการนำเสนองาน และการประชุมนานาชาติระดับสากล ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรจะส่งผลให้บุคคลากรเป็นผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารในระดับอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ นางนภา กล่าวในตอนท้าย

*********************************