ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้าน (IT) ยกระดับความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

รองศาสตราจารย์ดร.ประมุข อุณหเลขกะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)เปิดเผยว่า มทร.สุวรรณภูมิ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมาตรการเชิงรุกเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (TPA Education) กับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เพื่อร่วมมือกันในการสร้างและพัฒนานักศึกษา พัฒนาหลักสูตรรวมถึงทรัพยากรการเรียนรู้ด้านการศึกษาเทคโนโลยี (IT) ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และบริบทต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ กรุงเทพ ฯซึ่งการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ทางการศึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับนิสิตและนักศึกษา ได้เรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป มุ่งสู่การเป็นบัณฑิตมืออาชีพด้าน IT ซึ่งเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถประกอบอาชีพอย่างมั่นคงเมื่อจบการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัย โดยทั้งสองฝ่ายจะกำหนดกิจกรรม/โครงการ พัฒนาหลักสูตรภายใต้ความร่วมมือนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป

นายไพบูลย์ พนัสบดี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการบันทึกลงนามความมือกับ มทร.สุวรรณภูมิ ทางสมาคมมีความยินดีให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติและปฏิบัติงานได้จริงโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งนำไปพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศต่อไปด้วย