กฐินสามัคคีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2564

นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการสายธุรกิจ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2564 เพื่อสืบสานประเพณีที่มีมาแต่ครั้งสมัยพุทธกาล โดยมียอดปัจจัยร่วมทำบุญในครั้งนี้ 978,470.-บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)ณ วัดเมืองมาย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา