ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ใช้กลไกธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ขับเคลื่อนดำเนินงานพระสงฆ์ กับการพัฒนาสุขภาวะ เขตสุขภาพที่ 3

​วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะโดยใช้กลไกธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แบบบูรณาการเขตสุขภาพที่ 3 ในพื้นที่ต้นแบบ “หน่วยอบรมประจำตำบลเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ)” อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ให้การสนับสนุน

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า การขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะมีกรอบแนวคิด มาจากธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช 2560 เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้ดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก พระธรรมวินัยและกำหนดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนในการสนับสนุน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ทั่วประเทศ ให้สามารถบริหารจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง เพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ สร้างชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ สู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Temple) เพื่อให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย พระสงฆ์ที่ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง และส่งต่อไปรักษา ยังโรงพยาบาล ส่วนกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดูแลด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก ควบคุมความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือด เข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปาก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ร่วมกับการดูแลอนามัยช่องปากอย่างเหมาะสม พร้อมให้ความรู้ประชาชนเรื่องการถวายอาหารที่ลดหวาน มัน เค็ม แด่พระสงฆ์

แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าวว่า พระสงฆ์ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ทางสุขภาพ ทั้งโรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เนื่องจากโดยหลักพระธรรมวินัยที่ไม่สามารถเลือกฉันอาหารได้ ต้องฉันอาหารตามที่ฆราวาสตักบาตร หรือนำอาหารมาถวาย รวมถึงมีข้อจำกัดบางประการด้านการออกกำลังกาย ที่พระสงฆ์ไม่สามารถออกกำลังกายเหมือนฆราวาส เพราะต้องประพฤติตนสำรวม ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จึงร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนภารกิจ “พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ” ซึ่งผลการขับเคลื่อนของเขตสุขภาพที่ 3 พบว่า 1) ศาสนสถาน ผ่านมาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 655 แห่ง 2) พระสงฆ์ผ่านการฝึกอบรมพระคิลานุปัฏฐาก จำนวนทั้งสิ้น 687 รูป และ 3) วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2564 จำนวน 5 แห่ง ซึ่งวัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) สถานที่จัดประชุมในครั้งนี้ ได้ประเมินผ่านเกณฑ์เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบัน และ เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2563 มีพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด – อสว.) จำนวน 6 รูป

“ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จึงได้มุ่งเน้นการดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันโรคในศาสนสถานของกรมอนามัย โดยดำเนินการผ่านพระคิลานุปัฏฐากทุกวัด นอกจากการดูแล สุขภาพพระสงฆ์แล้ว การจัดกิจกรรมทางศาสนา หรืองานบุญต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันแพร่กระจายเชื้อที่กำหนด 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย (COVID Free Environment) สุขอนามัยส่วนบุคคล ของผู้จัดงาน (COVID Free Personnel) และสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้ร่วมงาน (COVID Free Customer) ซึ่งพระในวัดเกยไชยเหนือ(บรมธาตุ) ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบตามเกณฑ์แล้วทุกรูป” ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าว
***