บวท. รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

15 พฤศจิกายน 2564 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจหลักในการให้บริการการเดินอากาศในเขตการบินของประเทศไทย และพื้นที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ให้บริการสื่อสารการบินทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งให้บริการเกี่ยวเนื่องต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศ

*** บวท. ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งมีความรอบรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

1) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับ ถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น และต้องมีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี หรือสินทรัพย์ขององค์กรไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง โดยแสดงงบการเงินปีใดปีหนึ่งที่ไม่เกิน 5 ปีย้อนหลัง และให้นำโครงสร้างองค์กร หรือผังการบริหารองค์กร หรือรายงานประจำปี (Annual Report) ในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย ทั้งนี้ การแสดงเอกสาร งบการเงินต้องเป็นงบการเงินขององค์กรที่อ้างอิงเพียงแห่งเดียวหรือหน่วยงานเดียว กรณีที่เป็นเครือบริษัทจะพิจารณาเฉพาะงบการเงินของบริษัทหรือหน่วยงานที่อ้างอิงเท่านั้น

2) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี รองเจ้ากรมข้าราชการทหาร หรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ารองอธิบดี ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด

3) ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น

*** ซึ่งในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น จะต้องเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการองค์กรหรือหน่วยงานและมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร หรือวันที่พ้นจากตำแหน่ง

*** ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่ www.aerothai.co.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 08-1860-8506 หรือ 09-2803-9165 ในเวลาทำการระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

*** การยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครให้ยื่นด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมายื่นเอกสารด้วยตนเองได้ ให้มีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน โดยสามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานได้ที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 102 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 17 ธันวาคม 2564 ในเวลาทำการระหว่างเวลา 08.00น. ถึง 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

***************************************