📢 นนท์ Student “Final Call” เปิดลงทะเบียนครั้งสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พ.ย. 64 ก่อน 17.00 น.

‼️ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับผู้มีอายุ 12 – 20 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใด ๆ มาก่อนเท่านั้น

🚧 เงื่อนไข : เฉพาะคนนนทบุรี (มีทะเบียนบ้าน หรือ พักอาศัย) ที่ศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ ที่ศึกษานอกจังหวัด เท่านั้น

👉 กรณีผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ให้แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน Pfizer ผ่านสถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ ‼️

‼️ ถ้าพักอาศัยใน จ.นนทบุรี แต่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ใน จ.นนทบุรี ให้แสดงหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยจริงในจังหวัดนนทบุรี และให้เจ้าบ้านเซนต์รับรองในสำเนาทะเบียนบ้านที่อาศัยจริงว่า … “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นายอยู่ แฝงนนท์ ได้อาศัยอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าจริง เป็นเวลาเกินกว่า 6 เดือนจริง” พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าบ้าน

📲 ช่องทางลงทะเบียน

https://forms.gle/oAbgMarbaBowfpv56

📌 หมายเหตุ : สถานที่ฉีด และวันเวลานัดหมายในการฉีดวัคซีนจะเเจ้งให้ทราบภายหลัง เพื่อตรวจสอบรายชื่อ ยืนยัน และ รับเอกสารการเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป

🚧 การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ปกครอง