เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

มูลนิธิชีวิตไท คุณนันทวัน หาญดี และสมาชิกจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต จัดกิจกรรมเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ สวนผักอินทรีย์ ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 2 กิโลเมตร

คุณนันทวัน หาญดี และสมาชิกจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต เผยที่มาของการรวมตัวของกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต ที่ดำเนินการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ได้รับรองมาตรฐานแบบสากล ประกอบด้วย มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( IFOAM) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) และมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา (COR) ปัจจุบันทางกลุ่มยังมีผลผลิตข้าวเหลืองประทิว ข้าวมะลิแดง ผักและผลไม้ ผลผลิตที่ได้จะส่งขายยังโรงเรียนในพื้นที่ และโรงเรียนทางเลือกในเขตกรุงเทพฯ รวมถึงตลาดนัดสีเขียว อาคารรีเจนท์ เฮาส์  ตรงสถานีรถไฟฟ้าราชดำริ ทุกวันพฤหัสบดี อีกทั้งส่งให้เลมอนฟาร์ม

นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ยังมีสวนผักอินทรีย์ที่มีทั้งผักพื้นบ้าน ผักสลัด พันธุ์ไม้ดอกไม้ ปัจจุบันให้ความรู้วิธีการปรุงดินปลูกผักการเก็บเมล็ดพันธุ์จากแปลงผักอินทรีย์ และทำขนมบัวลอยหลากสีที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากพืชผักธรรมชาติ สนใจเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 08-1431-6690 และ 08-6981-8220.

*****************************