🚩วศ.อว. จับมือ มรภ.ภูเก็ต MOU ความร่วมมือด้าน วทน. พร้อมเยี่ยมกิจการชุมชนเห็ดแปรรูป หวังต่อ ยอดองค์ความรู้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น🚩

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พร้อมคณะ เดินทางสมทบกับคณะของผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ อว. โดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้า โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย / โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) /โครงการมหาวิทยาลัย ขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ University as a Market Place/ และ โครงการ อว.ส่วนหน้า

ในโอกาสเดียวกันนี้ วศ. และ มรภ.ภูเก็ต ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนาวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ชุมชน และการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร เป็นการแสดงให้เห็นศักยภาพของการบูรณาการด้านวิชาการ การวิจัย การประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ก้าวไปพร้อมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

และช่วงบ่ายวันเดียวกัน นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปพื้นที่หมู่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง เพื่อเยี่ยมชมกิจการของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ซึ่งเป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากเห็ดแปรรูปที่ได้มาตรฐานจนมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค สามารถสร้างรายได้แก่สมาชิกในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นชุมชนต้นแบบของ จ.ภูเก็ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการนำองค์ความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. โดย วศ. จะร่วมมือกับ มรภ.ภูเก็ต นำองค์ความรู้มาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ดังกล่าวให้มีความหลากหลายและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น