กระทรวงคมนาคมสรุปรายงานอุทกภัยในเส้นทางคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์ Command Center ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคม สรุปรายงานอุทกภัยในเส้นทางคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดดังนี้

1. มีโครงข่ายคมนาคมได้รับผลกระทบ รวม 39 เส้นทาง จำนวน 39 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 27 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 12 แห่ง

2. ถนนทางหลวง ได้รับผลกระทบ รวม 6 เส้นทาง จำนวน 6 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 6 แห่ง

3. ถนนทางหลวงชนบท ได้รับผลกระทบ รวม 33 เส้นทาง จำนวน 33 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 21 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 12 แห่ง

4. มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ทั้งหมด 12 จังหวัด โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) จังหวัดชุมพร 2) จังหวัดสุพรรณบุรี 3) จังหวัดนครปฐม 4) จังหวัดมหาสารคาม และ 5) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5. การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท ขนส่ง จำกัด  สามารถเดินรถได้ตามปกติ

6. กรมเจ้าท่า ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดชุดถุงยังชีพ อาหาร และน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

7. กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการสัญจรในพื้นที่เกิดประสบเหตุอุทกภัย ในส่วนของท่าเรือและท่าอากาศยาน ยังไม่มีรายงานการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเส้นทาง ข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่
– ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
– สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
– สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
– สายด่วนบริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.
– สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
– สายด่วนกรมเจ้าท่า โทร. 119