นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ภาคใต้ประชุม ครม.สัญจร พร้อมเปิด “ท่าเรือปากเมง เปิดประตูสู่อันดามัน”

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ภาคใต้ เปิดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร และเป็นประธานในพิธีเปิด “ท่าเรือปากเมง เปิดประตูสู่อันดามัน” เพื่อเป็นการเตรียมรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ สู่การท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามัน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ โถงอาคารพักคอย ท่าเรือปากเมง ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ และเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP อันดามัน ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันเทศบาลเมืองกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ จากนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP อันดามัน(ANDAMAN OTOP SHOP) 6 จังหวัด (ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล) ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เทศบาลเมืองกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ จากนั้นตรวจเยี่ยมวิถีชีวิตชุมชนท่องเที่ยวตำบลหนองทะเล ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองหรูด (คลองน้ำใส) ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่และเป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต้อนรับนักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ และพบผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้นำท้องถิ่นณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2564 และเป็นประธานในพิธีเปิด “ท่าเรือปากเมง เปิดประตูสู่อันดามัน” ณ ท่าเรือปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

การก่อสร้างท่าเรือปากเมง เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาท่าเรือ ปี 2561 – 2567 เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน จํานวน 13 ท่า ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 5 ท่า ได้แก่ ท่าเรือสุระกุล จังหวัดพังงา ท่าเรือเกาะลันตาใหญ่ ท่าเรือสวนสาธารณะธารา ท่าเรือท่าเลน จังหวัดกระบี่ รวมถึงท่าเรือปากเมง จังหวัดตรัง เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับการกลับมาของ นักท่องเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้กระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และดร.อธิรัฐ รัตนเศษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท่าเรือเส้นทาง “วงแหวนอันดามัน” เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางทางอากาศ ทางบก และทางน้ํา ของจังหวัด กระบี่ พังงาและภูเก็ต สร้างรายได้ให้ภาคธุรกิจ นําความเจริญสู่ท้องถิ่น และประชาชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
———————————————