อธิบดี พช. ลงพื้นที่ชัยนาท เสริมสร้างพลังชุมชน สู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจพื้นที่ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทับใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP เครื่องเบญจรงค์ ณ ร้านชัยนาทเซรามิก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมี นายทรงศักดิ์ โภคทรัพย์เขียวขำ พัฒนานาการอำเภอหันคา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทับใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ประงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน กลุ่มองค์การ เครือข่ายงานพัฒนาชุมชนที่เป็นทุนทางสังคม โดยใช้พลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำ สร้างเสริมอุดมการณ์ทำงานเพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ประกาศให้ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 9 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา ให้เป็นศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564″

นายทรงศักดิ์ โภคทรัพย์เขียวขำ พัฒนาการอำเภอหันคา กล่าวว่า “การดำเนินงานของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีการบริหารจัดการในรูปแบบศูนย์เรียนรู้แบบมีชีวิต โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามา ศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทั้งในรูปแบบออนไลน์และด้วยตนเอง มีคณะกรรมการจำนวน 11 ราย โดยมีนายขวัญชัย แตงทอง เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการทำนา ปี 2562 เป็นประธานศูนย์และได้รับรางวัลสำคัญๆ เช่น อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562 หมอดินอาสาดีเด่น ปี 2562 เกษตรดีเด่นระดับภาค ระดับเขต และระดับจังหวัด ปี 2562 มีกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มที่ชัดเจน มีฐานการเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้
จำนวน 10 ฐาน ประกอบด้วย
1.ฐานโคกหนองนาโมเดล
2.ฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
3.ฐานเรียนรู้สัมมาชีพชุมชน
4.ฐานลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
5.ฐานดินและปุ๋ย
6.ฐานพืชไร่
7 ฐานใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
8.ฐานประมง
9.ฐานปศุสัตว์
10.ฐานบัญชีครัวเรือน”

ทั้งนี้ นายขวัญชัย แตงทอง ได้พาชมกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ฯ ได้แก่ การต้มสมุนไพรไล่แมลง การทำบัญชีครัวเรือน การทำผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้จากฟางข้าว การบริหารจัดการขยะชุมชน โครงการขยะแลกผลิตภัณฑ์ (จากการดำเนินโครงการสามารถลดขยะได้ 50%) การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำนาข้าวปลอดสารเคมี โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำ ควบคุมอุณภูมิ และแมลงรบกวน การทำนาที่นี่เน้นการเพิ่มผลผลิต ลดการเผาฟางข้าว ลดต้นทุนการผลิต ด้วยการลดเมล็ดพันธุ์ วิเคราะห์ดินน้ำ ปริมาณความต้องการน้ำ ธาตุอาหารของต้นข้าว และใช้เทคโนโลยีช่วยลดการใช้แรงงาน เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ การใช้โดรนในการพ่นยา และการแปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิต จากนั้นได้พาชมการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กบ ปลา เป็ด ห่าน วัวเนื้อ แพะ และชมแปลงโคก หนอง นา พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดี พช. กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในการลงพื้นที่วันนี้เป็นการมาให้กำลังใจ กระผมและผู้บริหารจากส่วนกลาง มีความตั้งใจที่อยากให้ศูนย์ผู้นำจิตอาสา หรือศูนย์เรียนรู้รูปแบบต่างๆ เป็นจุดที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความสนใจและสามารถนำไปใช้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และในปีงบประมาณ 2565 รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับทุกพื้นที่ ซึ่งเป้าหมายของการดำเนินงานของศูนย์ฯ แห่งนี้ คือ ทำอย่างไรให้คนไม่มีหนี้ มีรายได้ ก้าวข้ามผ่านความยากจน ขอขอบคุณ ท่านพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวมทั้งภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานให้เห็นเป็นรูปธรรม สุดท้ายขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นพื้นฐานสร้างความเจริญและสามารถทำให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

จากนั้นเดินทางเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP เครื่องเบญจรงค์ ณ ร้านชัยนาทเซรามิก อำเภอเมืองชัยนาท โดยมีคุณนฤมิต เชี่ยวชาญ เป็นประธานกลุ่ม ให้การต้อนรับ แล้วกล่าวว่ากลุ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องเบญจรงค์เซรามิก เช่น โถชั้นเบญจรงค์ลายประเพณีไทย แก้วมัดเบญจรงค์ลายดอกพิกุล แก้วกาแฟเบญจรงค์ลายพุ่มข้าวบิณฑ์เส้นสีถมทอง เซรามิกชุดกาแฟ เป็นการเขียนลวดลายแม่สีทั้ง 5 ได้แก่ ดำ แดง ขาว เขียว (คราม) เหลือง ลงบนพื้นผิวถ้วย ชาม จนกลายเป็น “เบญจรงค์ ชัยนาทเซรามิก” ลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท คือ “ลายช่อใบมะขาม” สำหรับเครื่องเบญจรงค์ ชัยนาทเซรามิกดำเนินการมากว่า 20 ปีเกิดขึ้นมาพร้อมกับงานศิลป์ที่ทรงคุณค่าท่ามกลางกลุ่มคนที่รักที่จะสืบทอดตำนานงานศิลป์ให้เป็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นในความคิดสืบสานหัตถศิลป์จากดินไร้ค่ากลายเป็นเครื่องปั้นดินเผาอันวิจิตรตระการตาด้วยฝีมือคนชัยนาททุกวันทุกชิ้นงานที่เราบรรจงสร้างสรรค์ยังคงเต็มไปด้วยคุณภาพความรักและความใส่ใจด้วยจิตวิญญาณเพื่อรักษามรดกทางภูมิปัญญาจากอดีตสู่ปัจจุบันให้อยู่ตลอดไป และขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่ให้การสนับสนุนช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มด้วยดีเสมอมา