สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 14 พ.ย. 64

+ บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ. ชุมพร (289 มม.) และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (141 มม.)
+ ปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทั้งประเทศทุกขนาด 39,119 ล้าน ลบ.ม. (67%) ขนาดใหญ่ 31,528 ล้าน ลบ.ม. (66%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง (เขื่อนแม่กวงฯ แม่งัด ภูมิพล แม่จาง และสิริกิติ์)
+ คุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ณ จุดเฝ้าระวัง ในแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง ค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ แม่น้ำท่าจีน มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
+ เกิดสถานการณ์น้ำหลาก เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคใต้ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้ตั้งแต่วันที่ 10–14 พ.ย. 64 เกิดสถานการณ์น้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ชุมพร (อ.หลังสวน อ.ทุ่งตะโก อ.สวี และ อ.พะโต๊ะ) จ.สุราษฎร์ธานี (อ.พระแสง และ อ.ดอนสัก) จ.ระนอง (อ.กระบุรี และ อ.ละอุ่น) จ.นครศรีธรรมราช (อ.เมือง อ.พระพรหม อ.สิชล อ.ร่อนพิบูลย์ และ อ.นบพิตำ) จ.สงขลา (อ.เมือง อ.ระโนด อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ อ.ควนเนียง อ.สะเดา และ อ.คลองหอยโข่ง) 26 อ. 66 ต. 256 หมู่บ้าน
+ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ติดตามการบริหารจัดการน้ำ และความก้าวหน้าแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้
 สทนช. กำกับและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาหนองหาร เร่งตรวจสอบรายละเอียดแผนงาน/โครงการเตรียมความพร้อมเสนอเข้าแผนงบประมาณในปี 2566
 จังหวัดสกลนคร กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดแผนงานแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากบรรเทาปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทฯน้ำ 20 ปี
 ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนแผนงานการปรับปรุง ฟื้นฟู และอนุรักษ์หนองหารอย่างเคร่งครัด พร้อมบูรณาการแผนงานที่ต้องเร่งดำเนินการได้ในพื้นที่หนองหาร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่รับน้ำ เพื่อให้แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วมในพื้นที่

ทั้งนี้ รองนายกฯ ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในระยะยาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด