BLCP ยังคงเดินหน้าโครงการ “ทำด้วยใจ ห่วงใยสังคม” มอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ ชนิดไม่ต้องสัมผัส เพื่อไว้ใช้ตรวจวัดและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

12 พฤศจิกายน 2564- น.ส.สิริพัฒน์ พรประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) มอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ (แบบอินฟาเรด) พร้อมขาตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยมีนายสิริชัย นัยกองสิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง เพื่อไว้ใช้ตรวจวัดและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 บี

แอลซีพียังคงเดินหน้าโครงการ “ทำด้วยใจ ห่วงใยสังคม” โดยให้ความสำคัญด้านการศึกษามาโดยตลอด เพราะการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่จะเรียนรู้ก้าวทันโลกยุคใหม่ เป็นพลังสำคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน บีแอลซีพีมุ่งหวังให้นักเรียนทุนบีแอลซีพีได้ศึกษาหาความรู้อย่างเต็มกำลังเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมทั้งช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไปในอนาคต