พช.จันทบุรี เดินหน้าเอามื้อสามัคคี โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดลอำเภอสอยดาวอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ แปลงนางสาวสุภาภรณ์ ลิ้มพงษ์สวัสดิ์ ณ บ้านมหาเจรีย หมู่ที่ 7 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดล (ปรับปรุงพื้นที่ตามรูปแบบมาตรฐานโคกหนองนาโมเดล) แปลงครัวเรือนต้นแบบนางสาวสุภาภรณ์ ลิ้มพงษ์สวัสดิ์ โดยมีนายสมพงษ์ จวงพันธ์ พัฒนาการอำเภอสอยดาว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายฤหัส ไชยศักดิ์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายทชภณ คงวิจิตร ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนอำเภอสอยดาว เครือข่ายโคกหนองนาอำเภอสอยดาว เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุกคน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)

นายสมพงษ์ จวงพันธ์ พัฒนาการอำเภอสอยดาว เปิดเผยว่า แปลงศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาแห่งนี้ เจ้าของแปลง คือ นางสาวสุภาภรณ์ ลิ้มพงษ์สวัสดิ์ เข้าร่วมโครงการ “โคกหนองนาโมเดล” ขนาดพื้นที่แปลง 1 ไร่ โดยเป็นการปรับพื้นที่ตามแบบมาตรฐานโคกหนองนา 1:1 ประเภทดินร่วนปนทราย และใช้งบประมาณในการกระตุ้นการบริภาคภาคครัวเรือนและเอกชน HLM ระดับครัวเรือน สนับสนับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น พันธุ์ไม้ต่างๆ ฟาง ขี้วัว และพร้อมในการที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาตลอดระยะเวลา 5 ปี สำหรับกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการเรียนรู้ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักทฤษฎีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ เครือข่าย พี่น้องประชาชน สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคกหนองนาทำให้เกิดความรักความสามัคคี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลอันดีระหว่างกันและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดการถ่ายทอดและขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

นางสาวสุภาภรณ์ ลิ้มพงษ์สวัสดิ์ ได้กล่าวขอบคุณพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พัฒนาการอำเภอสอยดาว และผู้มาเข้าร่วมที่แปลงของตนเองเป็นอย่างสูง ตนเองมีความตั้งใจและเข้าร่วมกิจกรรมโคกหนองนาเป็นอย่างมากในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดลในการสืบสานรักษาและต่อยอดและพร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาอำเภอสอยดาวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลสู่ชุมชนอื่นได้  สำหรับการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีได้กำหนดไว้ดังนี้ 1.ปลูกต้นไม้ (ต้นมะพร้าว ยางนา แคนา มะกรูด มะนาว ฝรั่ง ไผ่ ขิง ข่า หญ้าแฝก ) 2.การห่มดิน (แห้งชามน้ำชาม) 3.ห่มฟางในพื้นที่แปลง 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สำหรับการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) อย่างเคร่งครัด

และโอกาสนี้ นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวว่า การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาพื้นที่ ในการทำแปลงโคกหนองนาโมเดล จะใช้หลักการแบบที่เรียกว่า “การเอามื้อสามัคคี” ซึ่งหมายถึง การช่วยเหลือลงแรงกัน หรือที่เรียกว่า การลงแขก การขอแรง ด้วยการยึดหลักเรียนให้รู้ ดูให้เห็น ทำให้เป็น ลงมือทำจริง กิจกรรมเอามื้อสามัคคีเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องเพื่อการกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามหลักทฤษฎีใหม่เป็นระบบการผลิตแบบพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ชุมชนต้องมีความสามัคคีร่วมมือ ร่วมใจกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งการเอามื้อสามัคคีในวันนี้ถือเป็นการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้กสิกรรมธรรมชาติ วางแผนทำกิจกรรม แบ่งหน้าที่ แบ่งคน แบ่งงาน ภายใต้แนวคิด “คึกคัก คล่องแคล่ว ครื้นแครง” และลงมือปฏิบัติจริงด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่พัฒนาการอำเภอสอยดาว ได้กล่าวมากิจกรรมเอามื้อสามัคคีร่วมกันพัฒนาแปลงโคกหนองนาต้นแบบถือเป็นกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ร่วมเรียนรู้สร้างทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และเป็นการปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมตามวิถีแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการร่วมแรงรวมใจแบ่งปันเอื้อเฟื้อ เสียสละ มีความเพียร ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการทำงานแบบพี่แบบน้องสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนอึกทั้งเป็นการทำงานได้ 3 อย่าง คือ ทำงานได้งาน ทำงานได้เพื่อน ทำงานได้เครือข่าย ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณเจ้าของแปลงครัวเรือนต้นแบบ เครือข่ายโคกหนองนา และผู้เข้าร่วมกิจรรมทุกคน ในการจัดกิจกรรมเอามือสามัคคีในครั้งนี้ และเชื่อมั่นได้ว่า ครัวเรือนต้นแบบจะน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดลมาปฏิบัติและพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโคกหนองโมเดลเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดแนวทางคิดทฤษฎีให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสามารถเป็นต้นแบบให้กับประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแปลงโคกหนองนาได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแปลงโคกหนองนานี้จะเป็นแปลงโคกหนองนาที่ทำแล้วเจ้าของแปลงมีความสุข ดังใจที่หวังที่ได้น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่มาใช้เพื่อให้เกิดความพอเพียง ในชีวิตและครอบครัวอย่างแท้จริง…

ภาพ/ข่าว สพอ.สอยดาว
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พช.สอยดาว