อธิบดี พช. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 14:00 น.) ที่พระอุโบสถ วัดเศวตฉัตร วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงมหาดไทยนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเศวตฉัตร วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธีฯ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน ได้แก่ บาตร เครื่องอัฐบริขาร ตาลปัตรฯ และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์รูปที่ครองผ้า และถวายปัจจัยที่ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลแด่เจ้าอาวาสเพื่อถวายแด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม หรือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของวัด โดยมียอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 5,905,181 บาท พร้อมทั้งมอบเงินให้โรงเรียนวัดเศวตฉัตรเพื่อเป็นทุนบำรุงการศึกษาแก่นักเรียน ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้พบปะเยี่ยมเยียนทักทายอนุโมทนาบุญต่อผู้มาร่วมงานกับพระราชพิพัฒนโกศล เจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตร วรวิหาร พร้อมทั้งได้กราบสักการะพระพุทธบัณฑูรมูลประดิษฐสถิตไสยาสน์ พระพุทธไสยาสน์ซึ่งประดิษฐานภายในวัดเศวตฉัตร วรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น อายุราว 190 ปี ที่อยู่ระหว่างการบูรณะ

วัดเศวตฉัตร วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ วัดบางลำพูล่าง สันนิษฐานว่าก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งต่อมาได้รับการบูรณะโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต้นราชสกุลฉัตรกุล ในช่วงปี พ.ศ. 2359–2373 ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่า วัดเศวตฉัตร โดยกรมศิลปากรได้ประกาศกำหนดให้วัดเศวตฉัตร วรวิหาร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอนที่ 75 วันที่ 16 สิงหาคม 2520

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “นับเป็นสรรพสิริมงคลต่อชาวมหาดไทยทุกคน ที่ได้มีโอกาสอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายที่วัดเศวตฉัตร วรวิหาร ที่อยู่ระหว่างการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะอยู่จำนวนมาก รวมถึงพระอุโบสถที่อยู่ระหว่างการออกแบบรายการและงบประมาณที่ใช้ในการบูรณะโดยกรมศิลปากร ทั้งนี้ เงินปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลฯ ในวันนี้ ทางวัดจะนำไปสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ด้วย และหากยังไม่เพียงพอก็จะได้ช่วยกันระดมปัจจัยในการบูรณะต่อไป เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร วัดเศวตฉัตร ได้ประกอบศาสนกิจและเผยแผ่พระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของพุทธศาสนิกชนได้โดยสะดวก และบุญกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ด้วย”

คณิตพงษ์ นาคกระแสร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/ข่าว
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD5