สธ.ส่งความรู้สร้างครอบครัวคุณภาพวันวาเลนไทน์ ผ่านคิวอาร์โค้ด “Quality of Love เพราะรัก…จึงอยากให้รู้”

กระทรวงสาธารณสุข ส่งความรู้ 10 ข้อสำคัญในการสร้างครอบครัวคุณภาพ ผ่านคิวอาร์โค้ด “Quality of Love เพราะรัก…จึงอยากให้รู้” ที่จุดจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ทุกแห่ง สนับสนุนนโยบายส่งเสริมการเกิดมีคุณภาพ

วันที่ (11 กุมภาพันธ์ 2562) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.สุขุม กาญจพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ รองประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย นพ.สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร คุณบรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ พิธีกรและดารานักแสดง ร่วมแถลงข่าว “Quality of Love เพราะรัก…จึงอยากให้รู้” เพื่อการสร้างครอบครัวใหม่ที่มีคุณภาพ เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์

นพ.สุขุมกล่าวว่า วันวาเลนไทน์ วันแห่งความรักในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข  ได้มอบความรักให้ประชาชน โดยการส่งเสริมการสร้างครอบครัวใหม่ที่มีคุณภาพ สนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการ สนับสนุนและส่งเสริมการเกิดเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ และเพียงพอต่อการทดแทนประชากร มีการวางแผนการเกิดที่มีความพร้อมทุกด้าน นำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยทุกภาคส่วนสนับสนุนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ส่งเสริมการเกิดทุกรายและการเจริญเติบโตมีคุณภาพ  จัดสวัสดิการสนับสนุนครอบครัวเพื่อช่วยในการเลี้ยงดูบุตร และด้านสุขภาพ  เนื่องจากอัตราเพิ่มประชากรไทยและคุณภาพการเกิดลดลง โดยร่วมกับกรมการปกครองและกรุงเทพมหานคร จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ด “Quality of Love เพราะรัก…จึงอยากให้รู้” ให้ความรู้ 10 ข้อมูลสำคัญในการสร้างครอบครัวคุณภาพ ที่จุดจดทะเบียนสมรสทุกแห่ง จำนวน 878 อำเภอ และ 50 เขตของกทม. เริ่มตั้งแต่วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ปีนี้

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการส่งเสริมการเกิดทุกรายให้มีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการแม่และเด็กระดับชาติ ระดับเขต และระดับจังหวัด โดยกำหนดให้การตายมารดาและทารกเป็น 0 จากภาวะตกเลือด และภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์ ภายในปี 2569 มีการกำกับติดตามสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้คู่สมรส  ที่ต้องการมีบุตร เตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มใช้ชีวิตคู่ กินวิตามินโฟลิกติดต่อกัน 3 เดือนก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อลดภาวะซีด ป้องกันทารกพิการแต่กำเนิด จัดบริการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการวางแผนการตั้งครรภ์ในรายที่มีโรคทางพันธุกรรม ห้องคลอดได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการคลอดที่ปลอดภัย พัฒนาระบบการส่งต่อทางสูติกรรมอย่างรวดเร็ว (fast track) ทุกโรงพยาบาล มีการกำหนดระยะเวลาการดูแลในรายที่มีภาวะแทรกซ้อน และจัดทำมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภายใต้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีช่วงตลอดชีวิต มีการพัฒนาตามช่วงวัย และเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งที่เอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ  ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับศตวรรษที่ 21

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้จัดทำ 2 โครงการสำคัญ ได้แก่ “โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต” เพื่อให้เด็กอายุ 0-2 ปีสูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย เนื่องจากทารกในครรภ์มารดาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงอายุ 2 ปีเป็นช่วงสำคัญของการพัฒนาสมอง  มีการเจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว และเป็นช่วงของการสร้างอวัยวะต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ การส่งเสริมโภชนาการที่ดีตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต ร่วมกับการกอด การเล่น  การเล่านิทาน และการดูแลสุขภาพช่องปาก ส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับอีก 1 โครงการ คือ“โครงการ 9 ย่าง เพื่อสร้างลูก” ที่มุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลแม่ ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนลูกอายุครบ 6 ปี

สำหรับป้ายประชาสัมพันธ์ QR Code ที่ใช้ชื่อว่า “Quality of Love เพราะรัก..จึงอยากให้รู้” เพื่อให้คู่สมรสและประชาชนทั่วไปสแกนเข้าไปเรียนรู้ 10 ข้อความสำคัญเพื่อสร้างครอบครัวคุณภาพ ซึ่งมิใช่เรื่องของสุขภาพ  เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงกฎหมาย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการสังคม บทบาทของพ่อแม่ในการดูแลกันและกัน และการเลี้ยงดูลูกร่วมกัน ซึ่งจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัย พัฒนารูปแบบให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน   มากขึ้น โดยสามารถถ่ายภาพคิวอาร์โค้ดเก็บไว้ในอัลบั้มภาพ และเปิดดูข้อมูลได้ในภายหลังผ่านแอปพลิเคชันไลน์ หรือเข้าทางเว็บไซด์สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และขอเชิญร่วมสนุกตอบคำถาม 8 ข้อ เพื่อลุ้นรับ ของที่ระลึก โดยมีรายละเอียดในข้อมูลที่อยู่ในคิวอาร์โค้ด ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซด์สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า กรมการปกครอง ยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างครอบครัวคุณภาพครั้งนี้ ได้มีหนังสือให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร แจ้งไปยังสำนักทะเบียนอำเภอ 878 แห่ง และสำนักงานเขต 50 แห่ง รวม 928 แห่ง ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ QR Code ในโครงการ “Quality of Love เพราะรัก…จึงอยากให้รู้”

นพ.สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ยินดีให้ความร่วมมือในการตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ QR Coode เพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการ  จดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และประชาชนที่สนใจได้รับทราบข้อมูลสำคัญ และพร้อมในการจัดบริการให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร การฝากครรภ์คุณภาพ มีมุมนมแม่และการส่งเสริมสุขภาพเด็กในคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี การให้บริการวางแผนครอบครัวและดูแลหลังคลอดในคลินิกวางแผนครอบครัว

นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ รองประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันหนุ่มสาวแต่งงานอายุมากขึ้น จึงมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ในแม่อายุมาก และพบว่ามีความต้องการบุตรน้อยลง ปี 2561 มีอัตราการเจริญพันธุ์ของประเทศไทยเท่ากับ 1.58 ขณะที่ประเทศเวียดนาม 1.95 และฟิลิปปินส์ 2.92 ปี 2560 ประเทศไทยมีจำนวนเด็กเกิดมีชีพ 702,755 คน เทียบกับปี 2550 มีจำนวน 811,384 คน เมื่อเกิดน้อยลงจึงจำเป็นต้องได้บุตรที่มีคุณภาพตั้งแต่แรกเกิด

คุณบรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ พิธีกรและดารานักแสดง กล่าวว่า ตนเองเป็นบุคคลหนึ่งที่มีประสบการณ์ตรง  ในการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร โดยวางแผนการมีบุตรร่วมกับคุณเบนซ์ และเมื่อทราบว่าคุณเบนซ์ตั้งครรภ์ ได้ช่วยดูแลทั้งแม่และลูก ทำให้เห็นว่าช่วงเวลาที่ผู้หญิงตั้งครรภ์เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ ดังนั้น คนเป็นพ่อจึงควรเอาใจใส่ ให้ความรักและช่วยเหลือดูแลด้วย เพื่อให้ลูกที่เกิดมาสมบูรณ์ แข็งแรง และเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ขอแนะนำให้คู่สามีภรรยาที่พร้อมจะตั้งครรภ์ เตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ซึ่งมิใช่เพียงด้านสุขภาพ แต่รวมถึงด้านการเงิน และสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมียอาการซีดจากการขาดธาตุเหล็ก หรือการขาดโฟเลท โรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เชื้อไวรัสตับอักเสบบี เพื่อป้องกันและให้การรักษา

*******************************