พช.นครศรีธรรมราช ติดตามการผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายจรัญ อินทรสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวนวภัทร หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางศรัณย์นัทธ์ อมรกล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นายเจนรบ ชนะราวี นักพัฒนาธุรกิจชุมชนอาวุโส บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ติดตามการผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงเห็ดนางฟ้าของกลุ่มเยาวชน ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ พื้นที่ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา โดยมี นางชะอ้อน จูเมฆา พัฒนาการอำเภอลานสกา และ นายอารยัน พรหมแก้ว ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับเดินพาเยี่ยมชม

ทั้งนี้ นางสาวนวภัทร หอมหวล ได้แนะนำแก่เยาวชนในการดำเนินงานด้านอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายจากการดำเนินงาน การขยายเครือข่ายอาชีพ รวมถึงให้มีการวางแผนการต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยให้คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อการแปรรูปยกระดับรายได้ต่อไป