จังหวัดพิษณุโลก เตรียมทัพขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ด้วย TPMAP

วันที่ 12 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมคณะฯ ในการติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบขี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพิษณุโลกรวมพลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน ซึ่งมีครัวเรือนยากจนจากระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 และลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13,831 ครัวเรือน และใช้กลไก ศจพ.จ/ ศจพ.อ/ทีมปฏิบัติการฯในระดับพื้นที่และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพิษณุโลกรวมพลังฯ (5 มิติ) ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน สอบถามปัญหาและความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย ครบ 13,831 ครัวเรือน และบูรณาการภาคีการพัฒนาช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายจำนวน 4,533 ครัวเรือน เช่น มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เช่น ค้าขาย รับซื้อของเก่า ช่างตัดผม แจกเมล็ดพันธุ์ผัก มอบเงินกู้ยืมประกอบอาชีพ แนะนำทักษะอาชีพใหม่การปรับตัวเรื่องความเป็นอยู่ การจัดการค่าใช้จ่าย และซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ฯลฯ
ในการประชุมครั้งนี้

นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒน์ฯ ชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าประชุมฯ เป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ ครัวเรือนเป้าหหมายสามารถ อยู่รอด อยู่ได้พอเพียง และอยู่อย่างยั่งยืน ตามแนวทางการขับเคลื่อน 4 แนวทาง คือ

1) เติมเต็มครัวเรือนตกหล่นในระบบ TPMAP

2)ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน

3)ร่วมแก้ไขและพัฒนาเพื่อนำสู่ความยั่งยืน

4)ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ซึ่งความสำคัญของ TPMAP คือข้อมูลจากระบบ ที่เป็นข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและข้อมูลสำคัญ คือข้อมูลจากพื้นที่ซึ่งทีมปฏิบัติการฯ ในระดับพื้นที่ สำรวจ ค้นหา วิเคราะห์ และบันทึกในระบบ TPMAP Logbook ซึ่งจะส่งผลให้ข้อมูลใน TPMAP เป็น Big Data สามารถใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อขจัดความยากจน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้แก่ประชาชนในประเทศในการนี้ นางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัด นายสุริยาเสนานุช จ่าจังหวัด นายปรีชาแดงแสงทอง ท้องถิ่นจังหวัด ในฐานะเลขานุการ ศจพ.จ.พิษณุโลก และนางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 5 มิติ นางสาววารี ทับทองหลาง ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนแนวคิดปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน ฯ