จ.พระนครศรีอยุธยา จับมือ อบจ. เทศบาล สนับสนุนชุดตรวจ ATK เตรียมตรวจนักเรียนรับเปิดเทอมที่ 2 แบบ On-site เริ่ม 15 พย.นี้ ตามมาตรการ “เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19” Sandbox : Safety Zone in School

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณาแผนการเปิดเรียนภาคที่ 2/2564 แบบ On-site เห็นชอบให้โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน Sandbox: Safety zone in school ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข รอบแรก ในระบบ จำนวน 399 แห่ง และเอกชนนอกระบบ จำนวน 14 แห่ง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน เป็นต้นไป โดยทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลทุกแห่ง และองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด โดยในวันแรกของการเปิดเรียน ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ จะต้องดำเนินการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ในกลุ่มเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และตรวจติดตามภายใน 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง

รวมทั้งจัดกลุ่มนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 25 คน โดยต้องแบ่งโซนคัดกรอง โซนกักกันผู้สัมผัสเสี่ยง และโซนปลอดภัย(สีเขียว) ร่วมกับมาตรการต่างๆ ตามแผนเผชิญเหตุที่เสนอมายังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ทั้งนี้ การแบ่งการเรียนเป็นบล็อก หากพบเด็กติดเชื้อบล็อกไหน จะปิดการเรียนบล็อกนั้นๆ ไม่ใช้วิธีปิดทั้งโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติ ตลอดจน ให้โรงเรียนประเมินความเสี่ยงทุกวัน สำหรับการตรวจ ATK ให้พิจารณาประยุกต์แนวทางตามความจำเป็น ความเหมาะสม และความพร้อมในบริบทของโรงเรียนและของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ สิ่งสำคัญ คือ ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน สาธารณสุขในพื้นที่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะทำให้การเปิดเรียนมีความปลอดภัยต่อนักเรียนและครอบครัว