ระดมสมองทีมที่ปรึกษา ผู้ว่าฯ พิจิตร เพื่อพัฒนาเมืองพิจิตร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมคณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร โดยมี ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะที่ปรึกษา ที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อาทิ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านกฎหมาย ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าน Smart City และนวัตกรรมดิจิทัล ด้านการลงทุน ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม ด้านการเกษตรและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อีกเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมการประชุม เพื่อระดมสมองวางแผนการพัฒนาเมืองพิจิตรอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมในทุกมิติ

โดยในระยะเร่งด่วน นโยบายจะเน้นสร้างแลนด์มาร์คให้กับเมืองพิจิตร คือการพัฒนาบึงสีไฟ การสร้างอุทยานหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ เฉลิมพระเกียรติ การเตรียมการสร้างถนนสายรวงผึ้ง ศาลากลางจังหวัดพิจิตร รวมไปถึงการเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงเม็ดเงินเข้าสู่จังหวัดพิจิตร