วศ. ลงพื้นที่หมู่บ้านวิทย์ฯ แปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน ลงพื้นที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้ร่วมกันสืบสานวิถีชีวิตการทำนาของชาวนาสมัยก่อน โดยรักษาประเพณีและวัฒนธรรมของชาวนาดั้งเดิม เป็นแหล่งเรียนรู้การทำนาอินทรีย์ ซึ่ง วศ. ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์ต้นแบบการแปรรูปข้าวให้ได้รับอนุญาตเป็นสถานที่ผลิตอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

วศ. ได้ให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงการจัดสถานที่ผลิตให้เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ จนปัจจุบันหมู่บ้านแปรรูปข้าวทุ่งทองยั่งยืนได้รับอนุญาตเป็นสถานที่ผลิตอาหาร นอกจากนี้ วศ. ได้นำความรู้จากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการนำผลิตผลจากการทำเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น เช่น กล้วยน้ำว้า ข้าวไรซ์เบอร์รี่ มาแปรรูปและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น เช่น คุกกี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวแผ่นกรอบปรุงรส ข้าวกล้องงอกจากข้าวพันธุ์ กข. 43 ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดคนรักสุขภาพในปัจจุบัน ซึ่งทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเลขสารบบอาหาร เพื่อให้สามารถจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ วศ. ได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่มีอยู่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน รวมถึงให้คำแนะนำในการจัดการสถานที่ผลิตให้ถูกสุขลักษณะอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ คือ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจรเข้สามพัน เป็นผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ร่วมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต ผลจากการดำเนินงานโครงการฯ นี้ สามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยการนำผลผลิตทางการเกษตรมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน