ไม่ประมาท ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ป้องกันโควิด-19

(12 พ.ย. 64) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมการบรรยายและอภิปราย เรื่อง Urban Resilience in Disruption : A Lesson Learned from Covid-19 ในการจัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โดยมี รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมบรรยายและอภิปราย ณ ห้องประชุม TWP-409 ชั้น 4 อาคารทิวากรวงศ์ประวัติ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่จำนวนมาก และช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการปิดสถานประกอบการต่าง ๆ ประชากรกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือออกจากพื้นที่กรุงเทพฯ แต่เมื่อมีการกลับมาเปิดเมืองและเปิดให้กิจการต่าง ๆ กลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง ประชากรกลุ่มดังกล่าวก็จะเดินทางกลับเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่กรุงเทพฯ เหมือนเดิม ดังนั้นเป็นความจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเข้มงวด ไม่ให้กลับมาระบาดหนักเหมือนช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่สร้างวิกฤตไปทั่วโลก เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ทุกภาคส่วนต้องศึกษาวิธีการในการบริหารความเสี่ยงที่นอกเหนือการควบคุมให้เหมาะกับแต่ละกิจกรรม ทุกคนต้องไม่ละเลยตัวเองในการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 กรุงเทพมหานครไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่สำคัญทุกคนต้องใส่ใจและกระตือรือร้นในการดูแลและป้องกันตนเองจากโรคต่าง ๆ ที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความประมาทในการใช้ชีวิต คิดว่าไม่เป็นอะไร ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 จึงเกิดการติดเชื้อหรือมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ทุกคนยังคงต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตประจำวัน สิ่งที่เกิดขึ้นมีทั้งด้านดีและไม่ดีแล้วแต่ว่าเราจะมองในมุมไหน แต่อย่างไรก็ตามหากทุกคนมีการวางแผนการดำเนินชีวิตและไม่ประมาทก็จะช่วยให้เราผ่านพ้นจากโควิด-19 ได้