กฟผ. มอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2018

กฟผ. ร่วมกับ สพฐ. ประกาศผลการดำเนินงานของครูและเยาวชนในเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว หวังปลูกฝังทัศนคติการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ขยายผลสู่ชุมชนทั่วประเทศ   

วันที่ (9 กุมภาพันธ์ 2562) นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมเป็นประธานในพิธี มอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2018 ให้แก่โรงเรียน เยาวชนและครูต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษก กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ดำเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2541 โดยมีการพัฒนาต่อยอดสู่โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ครูและนักเรียน โดยรณรงค์ให้เกิดวินัย สร้างค่านิยมในการประหยัดไฟฟ้าและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเป็นวิทยากรผู้นำในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจากภายในโรงเรียนสู่บ้านนักเรียนและชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียนและชุมชน นำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง

พิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2018 ในครั้งนี้มีจำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษาที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน ซึ่งมีการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จำนวน 3 โรงเรียน  รางวัลโรงเรียนสีเขียว ที่เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 โรงเรียน  รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ จำนวน 106 โรงเรียน รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน จำนวน 62 โรงเรียน ที่ได้ดำเนินการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพลังงานและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงเรียนและขยายผลสู่ครอบครัวนักเรียน และรางวัลครูหัวใจรักพลังงาน จำนวน 7 คน เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนสีเขียวที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้อุทิศตนในการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี

“กิจกรรมส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวในปี 2561 ที่ผ่านมา ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 2.8 ล้านหน่วย ลดค่าไฟฟ้าได้กว่า 10 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1.5 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยหลังจากนี้ โครงการห้องเรียนสีเขียวจะนำผลการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำและโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนยื่นขอรับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และหวังว่าในอนาคตนักเรียนและครอบครัวจะร่วมเป็นเครือข่ายด้านพลังงานและช่วยกันพัฒนาชุมชนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สามารถสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป” รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. กล่าวในตอนท้าย

********************************