วธ.เผยศบค.เคาะมาตรการผ่อนคลาย เปิดร้านเกม-อินเทอร์เนตได้ วันและเวลาเปิด-ปิดยึดกฎกระทรวง ร้านห้องแอร์ให้บริการ 50% ร้านเปิดโล่ง 75% ของจำนวนเครื่อง ป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กิจการร้านเกมและร้านอินเทอร์เนต ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 35 ) ข้อ 7 (1) ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอโดยได้รับความเห็นชอบจากศบค. โดยแนวทางปฏิบัติฯให้เปิดบริการได้ตามเวลาที่กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ. 2552 กำหนดไว้คือ ผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้บริการได้วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00 – 20.00 น. และวันหยุดราชการหรือปิดภาคการศึกษา เวลา 10.00 – 20.00 น. ผู้มีอายุ 15 – 18 ปี ใช้บริการได้ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00 – 22.00 น. วันหยุดราชการหรือช่วงปิดภาคการศึกษา เวลา 10.00 – 22.00 น. และผู้มีอายุเกิน 18 ปี ใช้บริการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนและจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดและหลังปิดให้บริการ งดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ต้องควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดและรวมกลุ่มกันภายในร้าน ร้านที่มีระบบปรับอากาศ ให้มีผู้ใช้บริการ 50% ของจำนวนเครื่อง และร้านพื้นที่เปิดโล่งให้มีผู้ใช้บริการ 75% ของจำนวนเครื่อง จองคิวล่วงหน้าออนไลน์หรือโทรศัพท์และจัดรอบเข้าใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อรอบ การนั่งเล่นเกมหรืออินเทอร์เน็ตแบบเว้นระยะเก้าอี้ โดยมีระยะห่าง 1 เมตร และชำระค่าบริการผ่านช่องทาง E- payment กรณีเป็นเงินสดมีถาดรับชำระเงินหรือบัตรเครดิต และพนักงานร้านต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ทุกสัปดาห์ รวมทั้งพนักงานและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในร้าน สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล(Universal Prevention) และDMHTA อย่างเคร่งครัด หากพบพนักงานหรือผู้ใช้บริการเป็นผู้ป่วยยืนยันให้ปิดร้าน ทำความสะอาดพื้นที่และดำเนินการตามประกาศของกรมควบคุมโรคและคำสั่งประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ วธ.มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติฯไปยังกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กรุงเทพมหานคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.)ทุกแห่งและผู้ประกอบการร้านเกมทั่วประเทศ เพื่อให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
////