จังหวัดสมุทรปราการ ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนของจังหวัดสมุทรปราการที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ทำหน้าที่เลขานุการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนของจังหวัดสมุทรปราการที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมายตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปฏิทินการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกำหนดการรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ผ่านระบบ Vocational Skills Enhancement Project (VSEP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แนวทางการประชาสัมพันธ์ตามปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการเปลี่ยนชื่อโครงการให้ตรงตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนของจังหวัดสมุทรปราการที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการฝึกอบรม และพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าอาหารในวันนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานและสมัครเข้ารับการฝึกอบรม