อธิบดี วศ. นำทีมหน่วยราชการ อว. ศึกษาข้อมูลอุทยานธรณีโลกสตูล หารือยกระดับงานวิจัยเชิงพื้นที่แบบองค์รวม

​วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหารทีมนักวิจัย เดินทางไปที่ลงพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อหารือแนวทางการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการภายใต้กระทรวง อว. ได้แก่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล โดยได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun Geopark) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนประกาศเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เปิดเผยว่า การเดินทางมาในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล ครั้งนี้ นอกจากเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมและการดำเนินงานของอุทยานฯ แล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาและยกระดับงานวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ โดยเฉพาะอุทยานธรณีโลกสตูล ควรได้รับการบริหารจัดการแบบองค์รวมระหว่างการอนุรักษ์ การให้ความรู้ การศึกษาวิจัยต่อยอดตลอดจนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ควบคู่กับการ ให้โอกาสชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ที่ต้องการให้ส่วนราชการภายใต้กำกับ อว. จับมือขับเคลื่อนภารกิจการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมต่อไป