🍀พช.สมุทรปราการ จัดกิจกรรม “มหกรรม OTOP/ SMEs สินค้าดี สมุทรปราการ”

❤️วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรม OTOP/ SMEs สินค้าดี สมุทรปราการ” โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายวิศิษฎ์ ภูทัตโต ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวชนิตา แช่มตระกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ นางธัญพัฒน์ ศิริวัฒนพัน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นางพรรณทิพย์ เหล่าวัฒนพงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นางอุไร หยังหลัง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นายอิทธิพล ภู่โกสัย ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) นางพีรดา จริยะกุลญาดา ที่ปรึกษาด้านการแนะนำ และประสานงานหน่วยงานราชการในการจัดงาน ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต นางขนิษฐา กุมารสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางสาวลำเพย พุกเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางสาวอัจฉรา ไพรสงบ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ นางพัชรินทร์ สมหอม พัฒนาการอำเภอบางบ่อ นางสาวยุคลพร เขียวม่วง พัฒนาการอำเภอบางพลี นางสาวดวงใจ พัทมุข พัฒนาการอำเภอพระประแดง นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นางสาวสุกัญญา ศรีสุรเดชชัย พัฒนาการอำเภอบางเสาธง นักวิชาการพัฒนาชุมชน เครือข่าย OTOP จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

❤️ ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายนายวชิรพันธ์ คำเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัด “มหกรรม OTOP SMEs สินค้าดี สมุทรปราการ” ในครั้งนี้

🌸การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งกิจกรรมภายในงานวันนี้ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชน 5 ประเภท จำนวน 50 บูธ ประกอบด้วย
– ประเภทอาหาร จำนวน 21 บูธ
– ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 1 บูธ
– ประเภทผ้า/เครื่องแต่งกาย จำนวน 15 บูธ
– ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก จำนวน 5 บูธ
– ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 8 บูธ
และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อกระตุ้นยอดจำหน่าย เช่น กิจกรรมประกวดอาหารพื้นถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทอง การจำหน่ายแบบ Live สด ผ่าน Facebook Live การจัดมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินกิจกรรม ดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยกลุ่มเป้าหมายคัดเลือกจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 1 – 3 ดาว และกลุ่ม Quadrant D (กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา) จำนวน 100 กลุ่ม

🌻ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปรากร กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่จะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ เกิดพลังความคิดในการพัฒนาสินค้าให้ทรงคุณค่าของจังหวัดสมุทราปราการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตรงตามความต้องการ พร้อมทั้งเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้ รวมถึงชื่นชมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และกลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย OTOP ที่ร่วมบูรณาการการทำงานในการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงหาแหล่งจำหน่ายให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้หลากหลาย มีการจำหน่าย และประชาสัมพันธ์สินค้าได้ทั่วถึง ลูกค้าสามารถมาจับจ่ายใช้สอยได้สะดวก ทำให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น

🌷โดยมีพิธีกรที่มีชื่อเสียงร่วมดำเนินรายการ ได้แก่
1. นาย นินนาท สินไชย นักแสดง
2. นางสาว กรองแก้ว ชัยกฤษ พิธีกรและผู้ประกาศ NBT ช่อง 2HD

🌈 สำหรับมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าฯ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 (วันที่ 2 ของงาน) มียอดจำหน่ายรวม 102,443 บาท โดยผลิตภัณฑ์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่
(1) 🍜ผัดไทยกุ้งสดโบราณสามรส (ร้านกำไล แสงทอง) มียอดจำหน่ายรวม 11,700 บาท
(2) (diamond earrings)เครื่องประดับไข่มุก
เครื่องประดับพลอย (ร้านสยามจิวเวลรี่) มียอดจำหน่ายรวม 9,680 บาท
(3) (ghost)ผ้าบาติกแฟชั่นและผ้าไทย มียอดจำหน่ายรวม 6,200 บาท
🎯รวมยอดจำหน่ายสินค้าจากการจัดกิจกรรมในช่วง 2 วันที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564) มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 199,457 บาท

⭐️สำหรับกิจกรรมนาทีทองในวันนี้
ได้แก่
1. กะปิคลองด่าน ปกติกระปุกละ 90 บาท เหลือกระปุกละ 50 บาท / ปลาแห้ง ห่อละ 90 บาท เหลือห่อละ 50 บาท
2. หมี่กรอบ ปกติ 3 กล่อง 100 บาท เหลือ 3 กล่อง 50 บาท
3. ไอศกรีม ปกติ 40 บาท เหลือ 20 บาท

🏆รวมถึงกิจกรรมลุ้นของรางวัลแก่ผู้ซื้อสินค้า OTOP ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1 หมอสุกี้
2ได้พัดลม
3 พัดลมไอน้ำ

😷ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🐦
📷ภาพถ่าย ✏️ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน