จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หารือแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา

วันที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 13.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการจากส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 53 เพื่อหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในจังหวัดลำปาง

ในที่ประชุมฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเฉพาะภายหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการมีมติให้สถานศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนแบบ Onsite ทำให้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ซึ่งสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และกำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาให้ครบอย่างน้อย 80 % ทั้งนี้หากมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในสถานศึกษาจะต้องมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการตามความเหมาะสม