ก.แรงงาน ส่งทีมแจงช่างไฟมี License เสริมความปลอดภัยในโรงงาน

ก.แรงงาน ส่งทีมแจงสถานประกอบกิจการภาคใต้ ช่างไฟฟ้าต้องมี License  เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายสุทธิ สุโกศล) ให้ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน กพร. ในเขตรับผิดชอบ เพื่อเร่งขับเคลื่อนนโยบาย 3A กระทรวงแรงงาน ซึ่งพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำและมีความห่วงใยในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกมาตรการและติดตามการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนั้น ได้มอบให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 กำหนดให้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถแล้วเท่านั้น

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กล่าวต่อไปว่า การลงพื้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ ได้ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 2 แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ได้แก่ บริษัท บี.เอฟ.ทรานส์ฟอร์เมอร์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เซ้าท์แลนรับเบอร์ จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี เปิดเผยหลังจากตรวจเยี่ยมว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น ได้รับมอบหมายให้ตรวจติดตามและเน้นย้ำถึงความสำคัญในการปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 มีทั้งเรื่องการจัดฝึกอบรม และการปฏิบัติด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งทั้ง 2 แห่งมีลูกจ้างเกินกว่า 100 คน อยู่ในข่ายที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ นี้  ต้องการย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานและประโยชน์ที่จะได้รับ ตลอดจนเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับช่างไฟฟ้า ที่กำหนดให้ต้องจัดส่งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในด้านดังกล่าวได้

จากการตรวจเยี่ยมพบว่า บริษัท บี.เอฟ.ทรานส์ฟอร์เมอร์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานรับเหมาระบบไฟฟ้า มีพนักงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน  19 คน เป็นผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  จำนวน 18 คน อีก 1 คนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรไฟฟ้า เด้านบริษัท เซ้าท์แลนรับเบอร์ จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี ดำเนินกิจการด้านยางรมควัน และมีช่างที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารแล้วเช่นกัน โดยทั้ง 2 แห่ง ให้ความร่วมมือและนำคณะทีมงานเข้าเยี่ยมชมโรงงานอีกด้วย

“การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เป็นหน้าที่ที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติงานโดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและความเชี่ยวชาญ เพื่อป้องการเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยเฉพาะกรณีไฟฟ้าลัดวงจร และป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย ผู้สนใจขอรับการประเมินได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ หรือค้นหารายละเอียดที่เกี่ยวข้องผ่าน  Application: DSD Smart Skill & Sercvices  บนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งให้บริการค้นหาศูนย์ประเมินที่ใกล้บ้าน ทำเนียบผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ และผู้ได้รับการรับรองฯ รวมถึงข่าวสารอื่นๆ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย” หัวหน้าผู้ตรวจ กล่าวทิ้งท้าย