พช.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่แนะนำการเข้าใช้งานระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (TPMAP Logbook)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ยอดแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน สังกัดกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่แนะนำการเข้าใช้งานระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (TPMAP Logbook) ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับบุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาบอน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาบอน และในเวลาต่อมา นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และคณะ ได้ลงพื้นที่แนะนำการเข้าใช้งานระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย (TPMAP Logbook) ให้กับบุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอช้างกลาง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอช้างกลาง

“ระบบแฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย” ถือเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายแรกของประเทศที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาได้ทั้งครัวเรือนและบุคคล ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างตรงจุด ในปัจจุบัน จำนวนข้อมูลในระบบ TPMAP มีอยู่ 36.89 ล้านราย ใน 12.9 ล้านครัวเรือน 76 จังหวัด 878 อำเภอ 7,585 ตำบล 84,116 หมู่บ้าน ส่งผลให้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนในระดับพื้นที่ (area based development) ตั้งแต่ระดับประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ https://www.tpmap.in.th โดยข้อมูลระดับบุคคลจะเข้าถึงได้เฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนา

โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บูรณาการร่วมกับภาคส่วนราชการและประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ เป้าหมายใน 5 มิติ ตามระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP : Thai People Map and Analytics Platform) มิติที่ 1 ด้านสุขภาพ มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ มิติที่ 3 ด้านการศึกษา มิติที่ 4 ด้านรายได้ และมิติที่ 5 ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ จังหวัดจึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า :TPMAP และระบบแฟ้มพัฒนาคนไทย: TPMAP Logbook โดยใช้ประโยชน์ในการบริหารงานพัฒนาชุมชน

#TPMAP
#นครแก้จนลดความเหลื่อมล้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม เราชาวนคร คือ อารยชน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for good
สถานีข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงาน