อธิบดี พช. ร่วมประชุมเสนอร่างประชุมขับเคลื่อนร่างแนวทางการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่กรมฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อขจพ.) โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ตอบสนองเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาลได้

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ซึ่งในปัจจุบันมีกลไกการทำงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด และกรุงเทพมหานคร (ศจพ.จ. และ ศจพ.กทม.) รวม 77 ศูนย์ ระดับอำเภอ โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการฯ อำเภอ และเขตในกรุงเทพมหานคร (ศจพ.อ. และ ศจพ.ข.) รวม 928 ศูนย์ และระดับปฏิบัติการ โดยจัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ รวม 7,245 ทีม และมีการจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื่อดูแล ติดตามการแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนอย่างใกล้ชิด

โดยอธิบดี พช. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้นำเสนอร่างแนวทางการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็น และมีมติให้ความเห็นชอบหลักการแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแนวทางฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ สามารถบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ เพื่อให้บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ได้รับความช่วยเหลือใน 5 มิติ (สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ) และติดตาม ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย จากระบบ TPMAP จำนวน 983,316 คน 568,047 ครัวเรือน กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP และกลุ่มคนที่ตกหล่นจากข้อมูลประชากรทั้งหมด และกลุ่มคนเปราะบาง ซึ่งจะได้ปรับปรุงร่างแนวทางตามความคิดเห็นของที่ประชุม นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างเสนอของบประมาณในการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำเสนอสำนักงบประมาณ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาต่อไป