ผวจ.พิจิตร ชี้แจงแนวทางด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เน้นทุกภาคส่วน บูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนแผนงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ

11 พ.ย. 64 ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายสราวุธ ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค ๖ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิจิตร กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย 5 มาตรการ 9 แนวทาง เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน ปปส.ภาค 6 เตรียมให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติดในเด็กตั้งแต่อนุบาล ไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย พร้อมผลักดันการเรียนการสอนในเรื่องกฎหมายยาเสพติดในมหาวิทยาลัย การป้องกันปัญหายาเสพติดในภาคทหาร รวมถึงนักศึกษาวิชาทหาร ด้านบำบัด ให้ดูแลผู้เสพยาเสพติดและฟื้นฟู สภาพทางสังคม ด้านการสกัดกั้น ได้กำชับเจ้าหน้าที่ถึงการส่งยาเสพติดทางขนส่งต่างๆ เน้นจุดตรวจจุดสกัดกั้นให้ดำเนินงานอย่างเข้มข้นมีประสิทธิภาพ รวมถึงปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และเร่งเสริมสร้างการทีส่วนร่วมของหมู่บ้านในพื้นที่ขุมชนปลอดจากปัญหาหาเสพติด