✨ พช.หนองคาย ส่งมอบวัสดุสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน และผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

✨ พช.หนองคาย ส่งมอบวัสดุสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน และผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส สู่วิถีพอเพียง ✨

🌸 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายสามิตร์ เครือคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสาวสรัญญา ตุลาพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ นางสาวชนม์ธิกานต์ ยิ้มไพบูลย์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ มอบวัสดุสนับสนุนกิจกรรม กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน และผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ให้กับครัวเรือนยากจน และผู้ด้อยโอกาส (โดยใช้ฐานข้อมูจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า : TPMAP ) รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 520 ครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส สู่วิถีพอเพียง

🎯 ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ เพิ่มช่องทางการตลาด มีรายได้ และการสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ปลูกพืช ผักสวนครัว” ลดรายจ่ายในครัวเรือนเหลือแบ่งปันเกื้อกูลคนในชุมชน และมีการขับเคลื่อนร่วมกันของ ผู้นำกลุ่มองค์กร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส (ใช้ฐานข้อมูจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า : TPMAP ) สู่วิถีพอเพียง ของครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน