“สนง.ทรัพย์สินฯ” จับมือ “พอช.” ยกเสาเอกเดินหน้าบ้านมั่นคงชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง ระยะที่ 3 ตามแผนก่อสร้าง 100 ครัวเรือน

วันที่ 11 พ.ย. 2564 ที่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธียกเสาเอกโครงการบ้านมั่นคงชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จำนวน 271 หลังคาเรือน พิธีดังกล่าวเป็นการยกเสาเอกการก่อสร้างบ้านประชาชน ระยะที่ 3 ตามแผนงานที่จะมีการก่อสร้าง จำนวน 100 ครัวเรือน โดยที่ผ่านมา มีการก่อสร้างระยะที่ 1 และ 2 ไปแล้ว จำนวน 171 ครัวเรือน การจัดงานครั้งนี้นอกจากพิธีการยกเสาเอกแล้ว น.ส.อัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ทำการมอบใบอนุญาตก่อสร้างให้กับสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนรุ่งมณีพัฒนา จำกัด และ น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา ประธานมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย ได้มอบป้ายบ้านพอเพียง ให้กับผู้แทนชุมชนในเขตวังทองหลาง ด้วย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ​​กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และนายปฏิภาณ จุมผา รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เข้าร่วมในพิธีด้วย

สำหรับพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีชุมชนอาศัยอยู่รวมกว่า 100 ชุมชน และสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการคัดเลือกชุมชนที่มีสภาพเสื่อมโทรม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้าง และระบบสาธารณูปโภค ทั้งพื้นที่ที่มีสัญญาเช่าและไม่มีสัญญาเช่า รวม 40 ชุมชน มาดำเนินการพัฒนาตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง  ซึ่งเริ่มดำเนินการรร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2547 และมีชุมชนที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการบ้านมั่นคงไปแล้วกว่า 30 ชุมชน  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณสินเชื่อ งบช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงสาธารณูปโภคจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และงบประมาณอุดหนุน ช่วยเหลือด้านดอกเบี้ย รวมเป็นงบประมาณทั้งสิน 500 ล้านบาท

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประธานในพิธี กล่าวว่า สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีเจตนารมณ์ในการที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่มีสัญญาเช่า จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระหว่างชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์(คพชส.) มาร่วมมือในการพัฒนาระหว่างชุมชนบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

“การพัฒนาในครั้งนี้ต้องอาศัยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง ทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน วันนี้ผมถือว่าเป็นวันมงคลอย่างยิ่งที่ชาวชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กทม. ที่อยู่อาศัยอยู่ในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมกันจัดงานพิธียกเสาเอกเพื่อเป็นรากฐานของบ้านหลังใหม่ จำนวน 100 หลังคาเรือน ที่เป็นการสร้างภายใต้โครงการบ้่านมั่นคง ในระยะที่ 3 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขอแสดงความยินดีที่ทุกท่านจะได้มีบ้านหลังใหม่ มีความมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีการเช่าที่ดินอย่างถูก กม. นำมาซึ่งความมั่นใจและความภูมิใจให้กับตัวเอง ส่งผลสู่ลูกสู่หลานในอนาคตต่อไป”

นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านทั้งในส่วนของหน่วยงานและเครือข่ายองค์กรชุมชนได้ร่วมกันจัดงาน บ้านมั่นคง “บ้านโดยชุมชน ทุกคนร่วมกันสร้างภายใต้ร่มพระบารมี” เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) ในปีนี้ วันนี้ได้รับรู้ เข้าใจ เรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น และมีความเชื่อมั่นว่าถ้าชุมชนผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินลุกขึ้นมาร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาของตนเอง โดยมีหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมดำเนินการและสนับสนุน

“ในนามผู้อำนวยการเขตของกรุงเทพมหานคร ได้สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายไว้อย่างชัดเจน เรื่องการพัฒนาความเข้มแข็งจากฐานราก สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่ มุ่งเน้นการจัดการที่อยู่อาศัย การพัฒนาทักษะอาชีพ และพัฒนาพื้นที่เมืองแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สังคมที่เอื้ออาทร สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วน จะมุ่งมั่นตั้งใจที่ร่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันต่อไป”

นางสาวสมสุข  บุญญะบัญชา ประธานมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย กล่าวว่า สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ พอช. ทั้งพื้นที่ที่มีสัญญาเช่าและไม่มีสัญญาเช่า รวม 40 ชุมชน มาดำเนินการพัฒนาตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง  ซึ่งเริ่มดำเนินการรร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2547 วันนี้มีชุมชนที่มีการพัฒนาไปแล้วกว่า 30 ชุมชน มีทั้งการรื้อสร้างใหม่ และปรับปรุงบางส่วน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณสินเชือ และงบช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงสาธารณูปโภค รวมทั้งงบประมาณอุดหนุน ช่วยเหลือดอกเบี้ยจาก พอช. ภาพรวมในพื้นที่ซอยรามคำแหง 39 นั้น สำหรับ อีก 3 ชุมชน คือ ชุมชนนอมเกล้า ชุมชนทรัพย์สินเก่า และชุมชนเทพลีลา มีแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยอีกประมาณ 700 หลังคาเรือน และมีเป้าหมายแล้วเสร็จในปี 2567

“วันนี้ เป็นวันที่ตรงกับวันที่อยู่อาศัยโลกประจำปี 2564 World Habitat Day ต้องแสดงความยินดีกับชุมชนรุ่งมณีพัฒนา และชุมชนใกล้เคียง บนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ที่ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ระดับสูงของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ได้กรุณามาร่วมงานพิธีด้วย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรม ตนขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่เมตตาและให้โอกาสผู้มีรายได้น้อยให้ได้มีโอกาสใช้ที่ดินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สร้างที่อยู่อาศัย มีสัญญาเช่าระยะยาว นอกจากนี้สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ยังสนับสนุนงบประมาณเติมเต็มให้กับชุมชน ในการก่อสร้างสาธารณูปโภค เช่น ถมดิน ถนน และท่อระบายน้ำอีกด้วย รวมถึงงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้คนจนได้รับโอกาสในการพัฒนาที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิต ยกระดับชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้ร่มพระบารมี”

ชุมชนสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนรุ่งมณีพัฒนา จำกัด เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง 39 (เทพลีลา) เขตวังทองหลาง และตั้งอยู่บนพื้นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประชาชนได้เข้ามาอาศัยในชุมชนตั้งแต่ ปี 2518 มีพื้นที่ทั้งหมด 74 ไร่ (525 หลังคาเรือน) แบ่งเป็น พื้นที่มีสัญญาเช่า 42 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา (16,982 ตร.ว.) พื้นที่ไม่มีสัญญาเช่า 31 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา (12,618 ตร.ว.) ในช่วงที่ผ่านมาจัดตั้งเป็นสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนรุ่งมณีพัฒนา จำกัดขึ้น เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2562 มีสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 412 ครัวเรือน แบ่งเป็น ผู้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง จำนวน 271 ราย ผู้มีสัญญาเช่าตรงกับสำนักงานทรัพย์สิน ฯ จำนวน 141 ราย ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ได้มีการปรับปรุงบางส่วนและรื้อสร้างใหม่ในที่ดินเดิม โดยแบ่งการพัฒนา เป็น 3 เฟส เฟสที่ 1 และ เฟสที่ 2 จำนวน 171 หลังคาเรือน ปัจจุบันได้มีการเข้าอยู่อาศัยแล้ว และเฟสที่ 3 จำนวน 100 หลังคาเรือน

ด้านนางกัลยาศรี หมอกมณี ประธานสถาบันกองทุนชุมชนเมืองรุ่งมณีพัฒนา กล่าวว่า โครงการบ้านมั่นคงชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กำลังดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 100 หลังคาเรือน ตามที่จะมีพิธียกเสาเอกในวันนี้มากกว่าคำว่าบ้าน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เรามีสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลาง เป็นเวทีกลางในการแก้ไขปัญหา และจัดทำแผนบูรณาการพี่น้องชุมชนในเขตวังทองหลาง โดยเฉพาะช่วงที่เกิดภาวะวิกฤติโควิด-19 ได้มีการรวมกันจัดทำครัวกลางนำอาหารและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องที่ต้องกักตัวและติดโควิด-19 โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ได้อนุเคราะห์พื้นที่ว่างให้ชุมชนได้ปลูกผัก และทำบ่อเลี้ยงปลาดุก นำมาปรุงอาหารช่วยเหลือพี่น้องในเขตวังทองหลางกว่า 20 ชุมชน นอกจากนี้ยังมีมาตรการดูแลผู้ติดเชื้อดูแลตัวเองที่บ้านในรูปแบบ HI และตั้งศูนย์ CI เป็นศูนย์กักตัวในระดับชุมชนและระดับเขต โดยได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่จากวิทยาลัยอินทราชัย มีการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง และด้านการลงทุน มีสถาบันการเงินกองทุนชุมชนเมืองรุ่งมณีพัฒนา ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 2.2 ล้านบาท ธนาคารออมสิน 6 ล้านบาท และหุ้นสัจจะที่พี่น้องชุมชนรุ่งมณีร่วมออม กว่า 4 ล้านบาท

“ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนรุ่งมณี ได้ขอใช้สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านจาก พอช. แบ่งเป็น สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านรวม 66,642,499 และงบอุดหนุนเพื่อที่อยู่อาศัย รวม 5,140,000 บาท และงบสาธารณูปโภครวม 10,981,200 บาท ปัจจุบันเฟสที่ 1 และ เฟสที่ 2 จำนวน 171 หลัง สร้างบ้านแล้วเสร็จได้มีการเข้าอยู่อาศัยแล้ว และบ้านเฟสที่ 3 จำนวน 100 หลังคาเรือน สร้างในรูปแบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดที่ดิน 5 x 12.8 ม. (16 ตร.วา) ขนาดบ้าน 4 X 7.50 ม. (60 ตรม.) ราคา 513,497 บาท ซึ่งในชุมชนมีระบบการบริหารร่วมกันภายใต้สภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลาง เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านที่มากกว่าคำว่าบ้าน”

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ซอยรามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กทม. สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จะร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระหว่างชุมชนบนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์(คพชส.) มีแผนที่จะดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 ในชุมชนที่เหลืออีก 3 ชุมชน ที่มีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 700 ครัวเรือน  คือ ชุมชนน้อมเกล้า ชุมชนทรัพย์สินเก่า และชุมชนเทพลีลา แก้ไขปัญหาชุมชนอย่างเป็นระบบ ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม เกิดความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยทำให้คนจนได้รับโอกาสในการพัฒนาที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิต ยกระดับชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้ร่มพระบารมี