กระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปของเกษตรกร ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสมจากเกษตรกรโดยตรง

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงาน “ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2564 ณ ตลาดไชยทิศ เลียบทางรถไฟตลิ่งชัน ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกับตลาดไชยทิศ ซึ่งเป็นตลาดค้าปลีกค้าส่งสินค้าทางการเกษตรที่ใหญ่แห่งหนึ่งในเขตบางกอกน้อย ได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปของเกษตรกร ได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง ได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการตลาด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายตลาดนำการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายนำพาภาคเกษตรไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยต่อยอดและปรับเปลี่ยนจากฐานเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรในทุกมิติ และวางรากฐานโครงสร้างให้เกิดผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด เช่น ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด ต้นทุนการผลิตสูง ประสบภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง น้ำท่วม เป็นต้น จึงเกิดนโยบาย “ตลาดนำการเกษตร” ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่มีการขับเคลื่อนโดยหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ร่วมบูรณาการ ได้แก่ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ที่ทำให้เกษตรกรเกิดความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาด้านการตลาด รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความสมดุลทั้งการผลิตและการตลาด โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกษตรกรรู้จักวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรมต่าง ๆ ที่มีมาตรฐาน เช่น GAP เกษตรอินทรีย์ มีคุณภาพและความปลอดภัย ยกระดับเป็นสินค้าพรีเมี่ยม พร้อมเข้าสู่ทุกช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพ ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ตอบโจทย์ตรงใจต่อความต้องการของผู้บริโภค นำไปสู่การเป็นภาคการเกษตรแบบครบวงจรที่เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเน้นการส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก และขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้แก่เกษตรกร ตลอดจนพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ Young Smart Farmer / Smart Farmer กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มส่งเสริมการเกษตรต่าง ๆ โดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐาน มีตลาดรองรับที่หลากหลายและยั่งยืน

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 6 จังหวัด กลุ่มเกษตรกรจากสมาชิกตลาดเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่าง ๆ ในการนำสินค้ามาจำหน่าย และขอขอบคุณ ผู้บริหารตลาดไชยทิศ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่เล็งเห็นความสำคัญและช่วยขับเคลื่อนการจัดงานในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้บริโภคจะได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสมจากเกษตรกรโดยตรง และช่วยลดปัญหาสินค้าล้นตลาดหรือราคาตกต่ำ โดยได้รับการสนับสนุนและจัดเตรียมพื้นที่ในการวางจำหน่ายสินค้าโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 34 แผงค้า และรับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า น้ำประปา ตลอดจนร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงาน สำหรับกิจกรรมภายในงานมีเกษตรกรมาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ พืชผัก ผลไม้ ข้าวสาร และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร จากจังหวัดนนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ชุมพร ชัยนาท และกรุงเทพมหานคร