กรุงเทพมหานคร จับมือภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม SAFE LOVE 2021 : Bangkok on the Road to Success

(11 พ.ย. 64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม SAVE LOVE 2021 : Bangkok on the Road to Success ภายใต้โครงการรักปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2564 พร้อมพิธีแสดงความยินดีในโอกาสที่กรุงเทพมหานครได้รับรางวัล “Circle of Excellence Award” จาก Fast- Track Cities Institute และพิธีมอบโล่ เงินรางวัลและประกาศเกียรติบัตร การประกวด “คลิปวิดีโอ Hello Syphilis และ Hello PrEP” โดยมี พญ.ภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. ผู้บริหารสำนักอนามัย ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองโรคเอดส์ ฯ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ UNAIDS, Thailand MoPH -U.S.CDC Collaboration (TUC), USAID, FHI360 และสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมต้านเอชไอวี (IHRI) นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมพิธี ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมปฏิญญาปารีสในปี พ.ศ. 2557 ตั้งแต่นั้นมากรุงเทพมหานครได้มีความก้าวหน้าอย่างมากในการดำเนินงานด้านเอชไอวี พบว่าสัดส่วนของผู้ที่ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 74 ในปี2558 เป็นมากกว่าร้อยละ 90 ในปี 2563 ความครอบคลุมของการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 52 เป็นร้อยละ 77 และผู้ติดเชื้อเอชไอวีในกรุงเทพฯ เกือบทุกคนสามารถยับยั้งปริมาณไวรัสเอชไอวีได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการมีทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน การพัฒนานวัตกรรมและความร่วมมือที่เข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ได้แก่ การให้ยาต้านไวรัสเร็ว การจัดบริการให้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ผ่านเครือข่ายศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. ร่วมกับโรงพยาบาลทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การจัดบริการโดยอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคม (Key Populations-Led Health Services) การจัดบริการที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมทั้งประชาชนข้ามชาติ จึงทำให้กรุงเทพมหานครได้รับรางวัล “Circle of Excellence Award” จาก Fast- Track Cities Institute ในครั้งนี้

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตามเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นปัญหาที่ท้าทาย ส่งผลกระทบอย่างสูงต่อภาวะสุขภาพ สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน ทั้งนี้ ปีพ.ศ.2564 กรุงเทพมหานครคาดประมาณว่าจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ 82,045 คน ผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 1,165 คน เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี ร้อยละ 56 และกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายร้อยละ 35 นอกจากนี้ปี 2564 กรุงเทพมหานคร ได้รับรายงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 4,871ราย พบอัตราป่วย ซิฟิลิส 27.50 ต่อประชากรแสนคนซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี จึงจำเป็นต้องดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสำนักอนามัย จึงได้ดำเนินโครงการรักปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2564 ภายใต้ซื่องาน SAVE LOVE 2021 : Bangkok on the Road to Success เป็นการร่วมกันแสดงความยินดีในความสำเร็จ ทราบทิศทางการทำงานและรณรงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจในการป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีแสดงความยินดีกับกรุงเทพมหานครที่ได้รับรางวัล “Circle of Excellence Award” และพิธีมอบโล่ เงินรางวัลและประกาศเกียรติบัตรของการประกวด “คลิปวิดีโอ Hello Syphilis และ Hello PrEP” การแสดงจากมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย การเสวนาในหัวข้อ Action : Bangkok on the Road to Success บูทนิทรรศการความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากภาคีเครือข่าย โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กทม. มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย องค์กรบางกอกเรนโบว์ บริษัท ดีกรี วิชั่น ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/iloveclub
————