EXIM BANK ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) โดย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร และนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ นายคณิทธิ์ สว่างวโรรส และนายสุวัฒน์ กมลพนัส กรรมการ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส และบำรุงพระอาราม ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดย EXIM BANK ร่วมกับลูกค้าและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นเงินจำนวน 3,679,896 บาท

ในโอกาสนี้ EXIM BANK ได้มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาอีกจำนวน 30,000 บาทให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) และโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำนักวัดสุทธิวาตวราราม เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ EXIM BANK