พช.นนทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้แทนสมาชิกพื้นที่นนทบุรี ร่วมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ตัวแทนสหกรณ์ ผู้แทนสมาชิก และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน พื้นที่จังหวัดนนทบุรี

การดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทตัวแทนสหกรณ์ และผู้แทนสมาชิกในการเสริมสร้างความรู้งานสหกรณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ สอ.พช. ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยได้กำหนดกิจกรรมตามแนวทางที่ สอ.พช.กำหนด ดังนี้

1.การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
2.การให้ความรู้ทางวิชาการในงานสหกรณ์ ทิศทางของการขับเคลื่อน สอ.พช.ในอนาคต สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ รวมถึงการซักถามและข้อเสนอแนะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกรรมการ ตัวแทนสหกรณ์ ผู้แทนสมาชิก และสมาชิก
3.การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม และผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 – 2566
4.กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตต่อสมาชิกผู้อาวุโส
5.กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม
6. กิจกรรมรณรงค์การแต่งผ้าไทย และการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
7.กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้สิทธิสรรหาคณะกรรมการ สอ.พช.

จากการประเมินในภาพรวมของการดำเนินกิจกรรม สมาชิกเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน รวมถึงเกิดความประทับใจการการดำเนินงานในการประชุม และการดำเนินงานของ สอ.พช.

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนนทบุรี