ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการแผนการจัดการทรัพยากรดินและน้ำฯ กรณีศึกษาลุ่มนาสาขาห้วยกระเสียว ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการแผนการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อควบคุมการเกิดตะกอนและบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ลุ่มทั้งระบบ ให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาลุ่มนาสาขาห้วยกระเสียว ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือทางการวิจัยระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิกรมชลประทาน และนายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นรองประธานฯ โดยมีคณะทำงาน ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Application Zoom)

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าโครงการต่อสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการย่อยที่ 1-6 การทำบัญขีคุมรายรับรายจ่ายเงินทุนวิจัย และการส่งต่อข้อมูลระหว่างโครงการ โดยมีนายนันทพล หนองหารพิทักษ์ รก.ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นหัวหน้าแผนโครงการฯ ซึ่งโครงการแผนฯ ประกอบด้วย 6 โครงการย่อย ดังนี้

1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงและคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน

2) การประเมินอัตราการสูญเสียดินและสัดส่วนการตกตะกอนที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำ

3) การประเมินอัตราการสะสมของตะกอนในอ่างเก็บน้ำด้วยเทคนิคเรดิโอเมตตริก

4) การจัดการคุณภาพในอ่างเก็บน้ำ

5) การประเมินปริมาณตะกอนในอ่างเก็บน้ำภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

6) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแนวทางการวางแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน