SACICTเชิดชูบุคลากรด้านศิลปหัตถกรรมไทย เป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยผ่านบุคคลผู้ซึ่งมีฝีมือเชิงช่าง ที่ได้รังสรรค์งานหัตถศิลป์ที่งดงามมีคุณค่า

โดย SACICT ได้เชิดชูบุคลากรด้านศิลปหัตถกรรมไทย เป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” เพื่อสร้างให้เกิดการรับรู้และเป็นที่รู้จัก และสร้างความภาคภูมิใจต่อสาธารณชนในวงกว้าง เป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดการนำองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ เกิดการพัฒนาต่อยอด ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ไปสู่ชิ้นงานร่วมสมัยอันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์

 

การจะได้รับการคัดเลือกและเชิดชูให้เป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องผ่านกระบวรการคัดสรรที่เข้มข้นและผลงานต้องเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

“ครูศิลป์ของแผ่นดิน” ซึ่งเป็นบุคคลผู้เปี่ยมด้วยทักษะฝีมือและองค์ความรู้ และยังคงยึดมั่นรักษาภูมิปัญญาในงานหัตถกรรมดั้งเดิมที่นับวันใกล้จะสูญหาย สร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น มีจิตวิญญาณในความเป็นช่างฝีมือที่พร้อมจะถ่ายทอดส่งต่อสู่รุ่นลูกรุ่นหลานคนรุ่นหลัง ให้ช่วยกันสืบสานรักษา สร้างสรรค์หรือต่อยอดเพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันได้ตระหนักและเข้าถึงงานศิลปหัตถกรรมอันล้ำค่า

“ครูช่างศิลปหัตถกรรม” เป็นบุคคลผู้มีทักษะฝีมือในงานศิลปหัตถกรรม และรักษาคุณค่าองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่สะท้อนในศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา สร้างสรรค์ต่อยอดสร้างงานศิลปหัตถกรรมด้วยความประณีต และงดงาม

“ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” เป็นบุคคลผู้สืบสานองค์ความรู้ ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ครูอาจารย์ หรือช่างฝีมือผู้อยู่ในวงการงานศิลปหัตถกรรม มีความมุ่งมั่นและใฝ่เรียนรู้ที่จะเป็นผู้สืบสานงานศิลปหัตถกรรม หรือถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาดั้งเดิม ผสมผสานด้วยแนวคิดการพัฒนาสู่ความร่วมสมัย และสมัยนิยม สามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าของผลงานศิลปหัตถกรรมให้ดำรงอยู่ได้ในวิถีปัจจุบันต่อไป