คุ้มครองสิทธิฯ เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 7 (ภาษาจีน) มุ่งให้ความรู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย มีมาตรฐาน เสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวเปรมยุดา ตันติกนกพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 7 (ภาษาจีน) ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน และบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรมเชิงรุก” และได้รับเกียติจาก ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “จรรยาบรรณ และมาตรฐานทางวิชาชีพล่าม” และ กิจกรรมแสดง Work Shop “การแสดงบทบาทสมมติในการปฏิบัติหน้าที่ล่ามในกระบวนการยุติธรรม” นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในประเด็นต่างๆ ซึ่งมี บุคคลทั่วไป และ สมาคมมัคคุเทศก์ ที่สนใจเป็นล่ามภาษาจีน จำนวน 80 คน เข้าร่วม

สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม และพัฒนาระบบล่ามในชั้นสอบสวน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งล่ามเป็นตัวกลางที่สำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ จะทำให้ระบบล่ามมีมาตรฐานและสามารถช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม อีกด้วย