อธิบดีกรมกิจการ ผส. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชและพนักงานราชการบรรจุใหม่

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชและพนักงานราชการบรรจุใหม่ สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ และสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน

********************************