เลขาธิการ ส.ป.ก. เยี่ยมชมกลุ่ม “พอ กะ เพียง” ผสานเทคโนโลยีพัฒนาแปลง คทช.หงษ์เจริญ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) แปลงหมายเลข No 83 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยมี นายสมภพ ศรีเจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร รายงานผลการดำเนินงานในการพัฒนาพื้นที่ คทช. ในจังหวัดชุมพร และนำคณะเยี่ยมชมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในแปลง ศึกษาเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) การพัฒนาแหล่งน้ำภายในแปลง โดยกรมทรัพยากรน้ำ และร่วมปล่อยปลาในแหล่งน้ำ การนำชี้แปลงเกษตรกรรมของเกษตรกรชุดที่ 2 ที่ได้รับการจัดเข้าพื้นที่แปลง เยี่ยมชมพื้นที่แปลงรวมในการปลูกข้าวไร่ การรวบรวมผลผลิต และแปรรูปในรูปแบบของกลุ่ม “พอ กะ เพียง” ร่วมปลูกต้นไม้และอุดหนุนผลผลิตแปรรูปจากกลุ่ม

“พื้นที่แปลง No 83 แต่เดิมเป็นแปลงสัมปทานปาล์มน้ำมัน หลังจากหมดสัมปทาน ส.ป.ก.รับมอบพื้นที่และดำเนินการล้มต้นปาล์มน้ำมันและทยอยจัดเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ปัจจุบันจัดลงแล้วจำนวน 2 ชุด โดยสภาพภูมิประเทศมีความสลับซับซ้อนสวยงาม เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจะเป็นอีกตลาดให้กับผลิตผลแปรรูปของกลุ่ม พอ กะ เพียง นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นกาแฟโรบัสต้าในแปลงเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดที่มีความโดดเด่นของจังหวัดชุมพร สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาและแบ่งปันองค์ความรู้ร่วมกับวิสาหกิจกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ ผสานกับการนำเทคโนโลยีจากบริษัทสยามคูโบต้ามาร่วมสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร” ดร.วิณะโรจน์ เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าว

สำหรับแปลงหมายเลข No 83 เป็นพื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 มีพื้นที่จำนวน 6,281-2-12 ไร่ แบ่งเป็นแปลงที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรมจำนวน 654 แปลงแปลงละ 5 ไร่ รวม 3,331-1-1 ไร่ นอกนั้นเป็นพื้นที่ส่วนกลาง แปลงรวม ป่าชุมชน และพื้นที่ชลประทาน ซึ่ง ส.ป.ก. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันทั้ง 9 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย กรมชลประทาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรให้เข้าทำกิน ซึ่ง ส.ป.ก. จัดเกษตรกรเข้าทำกินในรูปแบบสัญญาเช่าที่ดินสำหรับสถาบันเกษตรกร โดยในระยะที่ 1 ได้จัดเกษตรกรเข้าพื้นที่ในปีงบประมาณ 2561 – 2562 จำนวน 105 ราย และในระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ได้จัดเกษตรกรเข้าพื้นที่อีกจำนวน 316 ราย

ปัจจุบันสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) มีโครงการในการพัฒนาแปลงดังกล่าวเป็นชุมพรสมาร์ทฟาร์มมิ่ง (Chumphon Smart Farming) โดยแบ่งการพัฒนาพื้นที่ออกเป็น 3 ระยะด้วยกันคือ ระยะที่ 1 พัฒนางานโครงสร้างพื้นฐาน ระยะที่ 2 ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตร ระยะที่ 3 นวัตกรรมในแปลง รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลาง ในด้านของการส่งเสริมการรวมกลุ่ม การดำเนินกิจกรรมชุมชน ทั้งในส่วนของตลาดชุมชน อาคารจัดจำหน่ายและแสดงสินค้า อีกทั้งยังประสานความร่วมมือกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกล และด้านระบบบริหารจัดการทางด้านการเกษตร โดยบริษัทได้นำเจ้าหน้าที่เข้ามาศึกษาสภาพพื้นที่เพื่อเลือกเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นผ่านทางสหกรณ์การเกษตรของ คทช.หงษ์เจริญ ซึ่งในครั้งนี้มี นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงพื้นที่มาด้วยตนเองพร้อมกับคณะผู้บริหารของ ส.ป.ก.