กรมกิจการ ผส. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off การเลือกตั้ง ส.ส.

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น ๙ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (นายอิทธิพร บุญประคอง) เป็นประธานการประชุมความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๔ หน่วยงาน

ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off การเลือกตั้ง ส.ส. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และพรรคการเมืองทุกพรรค พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมงานดังกล่าว

*********************************